Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2015

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μέγας ὁ Καππαδόκης


Ημ. Εορτής:1 Ιανουαρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Βασίλειος, Βασιλική

Ὁ Μέγας Βασίλειος, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες μορφὲς τῆς Ἐκκλησίας, γεννήθηκε περὶ τὸ 330 μ.Χ. στὴν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας. Ὁ πατέρας του Βασίλειος ἦταν ρήτορας, ἐγκατεστημένος στὴ Νεοκαισάρεια τοῦ Πόντου καὶ ἦταν υἱὸς τῆς Μακρίνης, ἡ ὁποία ὑπέστει πολλὰ μετὰ τοῦ συζύγου της κατὰ τὸν διωγμὸ τοῦ Μαξιμίνου γιὰ τὴν πίστη τους στὸν Χριστό.
Ἡ Μακρίνα ἦταν μαθήτρια τοῦ Γρηγορίου τοῦ Θαυματουργοῦ καὶ διετέλεσε ἡ πρώτη στὴν πίστη διδάσκαλος τοῦ ἐγγονοῦ της Βασιλείου.
Ἡ μητέρα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ὀνομαζόταν Ἐμμέλεια, καταγόταν ἀπὸ τὴν Καππαδοκία, ἦταν θυγατέρα Μάρτυρος, εὐλαβέστατη καὶ πολὺ φιλάνθρωπη. Ἀπὸ τὸν γάμο της μὲ τὸν Βασίλειο γεννήθηκαν ἐννέα παιδιά, ἀπὸ τὰ ὁποία τὰ τέσσερα ἦταν ἀγόρια. Τὸ πρωτότοκο παιδὶ τους ἦταν ἡ Μακρίνα, ἡ ὁποία μετὰ τὸν θάνατο τοῦ μνηστῆρα της, ἐπιδόθηκε στὴν ἄσκηση. Ἀπὸ τὰ τέσσερα ἀγόρια, τρεῖς ἔγιναν Ἐπίσκοποι, ὁ Βασίλειος στὴν Καισάρεια, ὁ Γρηγόριος στὴ Νύσσα καὶ ὁ Πέτρος στὴ Σεβαστεία. Ὁ Ναυκράτιος πέθανε νέος, σὲ ἡλικία 27 ἐτῶν. Πρὸ τοῦ Πέτρου γεννήθηκε ἡ Θεοσεβία.
Ὁ Μέγας Βασίλειος ἔλαβε τὴν πρώτη χριστιανικὴ διαπαιδαγώγησή του ἀπὸ τὴ μητέρα καὶ τὴ γιαγιά του καὶ διδάχθηκε τὰ πρῶτα γράμματα ἀπὸ τὸν πατέρα του στὴν πατρίδα του. Σπούδασε στὶς σχολὲς τῆς Καισαρείας τῆς Καππαδοκίας καὶ τοῦ Βυζαντίου, ὅπου «ηὐδοκίμει σοφιστῶν τε καὶ φιλοσόφων τοὶς τελειοτάτοις», καὶ τέλος «εἰς τᾶς χρυσᾶς Ἀθήνας», ποὺ τότε ἦταν τὸ κέντρο τῆς ρητορικῆς καὶ στὴν ὁποία ἤκμαζαν οἱ σοφιστὲς Ἰμέριος, Προαιρέσιος καὶ ἄλλοι καὶ ὅπου συνέρρεαν ἀπὸ παντοῦ μαθητές, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ὁ μετέπειτα αὐτοκράτορας Ἰουλιανός, τὸν ὁποῖον ὁ ὑπέρμετρος θαυμασμός του πρὸς τὴν ἐθνικὴ σοφία παρέσυρε στὸν πόλεμο κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐκεῖ βρισκόταν ἤδη καὶ ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, μετὰ τοῦ ὁποίου συνδέθηκε μὲ στενὴ φιλία. Εἶναι χαρακτηριστικοὶ οἱ λόγοι τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου γιὰ τὸν ἱερό του σύνδεσμο μὲ τὸν Μέγα Βασίλειο : «Τὰ πάντα ἦμεν ἀλλήλοις, ὁμόστεγοι, ὁμοδίαιτοι, συμφυεῖς… ἴσαι μὲν ἐλπίδες ἦγον ἠμᾶς, πράγματος ἐπιφθωνοτάτου τοῦ λόγου, φθόνος δὲ ἀπήν, ζῆλος δὲ ἐσπουδάζετο, ἀγὼν δ’ ἀμφοτέροις, οὒχ ὅστις αὐτὸς τὸ πρωτεῖον ἔχοι, ἀλλ’ ὅπως τῷ ἐτέρῳ τούτου παραχωρήσειεν. Μία μὲν ἀμφοτέρους ἐδόκει ψυχή, δυὸ σώματα φέρουσα, ἐν δ’ ἀμφοτέροις ἔργον: ἡ ἀρετὴ καὶ τὸ ζῆν πρὸς τᾶς μελλούσας ἐλπίδας, πρὸς ὃ βλέποντες καὶ βίον καὶ πρᾶξιν ἅπασαν ἀπηυθύνομεν».
Ὁ Βασίλειος διδάχθηκε στὴν Ἀθῆνα ρητορική, φιλοσοφία, ἀστρονομία, γεωμετρία καὶ ἰατρική. Ἐπέστρεψε στὸν Πόντο, περὶ τὸ 356 μ.Χ., καὶ βαπτίσθηκε Χριστιανὸς ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Καισαρείας Διανίου.
Στὴν συνέχεια μετέβη στὴν Αἴγυπτο, Μεσοποταμία, Παλαιστίνη καὶ Συρία, γιὰ νὰ γνωρίσει τοὺς ἀσκητὲς καὶ καθηγητὲς τῆς ἐρήμου. Τότε, ἀφοῦ διένειμε καὶ αὐτὸς τὰ ὑπάρχοντά του στοὺς πτωχούς, μόνασε στὸν Πόντο, κοντὰ στὸν Ἴρι ποταμό, ἀσκούμενος στὴ μελέτη καὶ τὴν προσευχή.
Ἀργότερα τὸ 362 μ.Χ., χειροτονήθηκε πρεσβύτερος ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Καισαρείας Εὐσέβιο, ἀλλὰ μετὰ ἀπὸ λίγο ἀναγκάστηκε νὰ φύγει στὸν Πόντο, λόγω τοῦ φθόνου τοῦ Ἐπισκόπου Εὐσεβίου. Ὁ Γρηγόριος συμβίβασε τὰ πράγματα μεταξὺ τῶν δυὸ ἀνδρῶν καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος ἐπέστρεψε τὸ 365 μ.Χ., γιὰ νὰ βοηθήσει τὸν Ἐπίσκοπο Εὐσέβιο στὸν ἀγῶνα του κατὰ τῶν Ἀρειανῶν. Ἔγινε ἔτσι «σύμβουλος ἀγαθός, παραστάτης δεξιός, τῶν θείων ἐξηγητής, τῶν πρακτέων καθηγητής, γήρως βακτηρία, πίστεως ἔρεισμα».
Τὸ ἔτος 370 μ.Χ., μετὰ τὸ θάνατο τοῦ Εὐσεβίου, ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Καισαρείας, παρὰ τὶς σφοδρὲς ἀντιδράσεις τῶν Ἀρειανῶν. Σὲ καιρὸ λιμοῦ προσέφερε στοὺς πάσχοντες κάθε εἴδους βοήθεια. Ἀγκάλιασε τοὺς γέροντες, τὰ παιδιά, τὶς γυναῖκες καὶ τοὺς ἄνδρες, τοὺς ἀσθενεῖς καὶ φρόντιζε καθημερινὰ γιὰ τὴν τροφή τους. Οἰκοδόμησε κοντὰ στὴν Καισάρεια ἕνα συγκρότημα πτωχοκομείου καὶ νοσοκομείου, τὴ Βασιλειάδα, ποὺ ἔγινε τὸ ταμεῖο τῆς εὐσέβειας καὶ τῆς ἀγάπης.
Κατὰ τὰ χρόνια τῆς ἐπισκοπικῆς του διακονίας εἶχε νὰ ἀντιπαλέψει κατὰ πολλῶν δυσχερειῶν. Ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης ἐαποφάσισε νὰ εἰσάγει μὲ τὴν βία στὴν Καππαδοκία τὸν Ἀρειανισμό. Γι’ αὐτό, τὸ 372 μ.Χ., ἔστειλε τὸν ἔπαρχο Μόδεστο, γιὰ νὰ πείσει τὸν Ἅγιο νὰ δεχθεῖ τὶς κακοδοξίες τῶν αἱρετικῶν. Μάταια προσπάθησε νὰ πείσει τὸν Μέγα Βασίλειο μεταχειριζόμενος κάθε μέσο: δήμευση τῆς περιουσίας, ἐξορία, βασανιστήρια, θάνατο. Ὁ Βασίλειος σὲ ἀπάντηση δήλωσε, ὅτι δὲν φοβᾶται ἀφοῦ περιουσία δὲν εἶχε, παρὰ μόνο λίγα παλαιὰ ἐνδύματα καὶ λίγα βιβλία, ἐξορία δὲν φοβᾶται, διότι ἡ γῆ ποὺ κατοικεῖ δὲν εἶναι ἰδιοκτησία του καὶ στὸν κόσμο αὐτὸ εἶναι πάροικος καὶ παρεπίδημος, τὰ βασανιστήρια δὲν τὸν πτοοῦν, διότι τὸ ἀσθενικό του σῶμα δὲν μπορεῖ νὰ ἀντέξει σὲ αὐτά, τὸ δὲ θάνατο θεωρεῖ ὡς εὐεργέτη, διότι αὐτὸς θὰ τὸν ὁδηγήσει νωρίτερα κοντὰ στὸν Θεό. Ὁ Μόδεστος ἐξεπλάγη ἀπὸ τὴν Πνευματικὴ γενναιοψυχία τοῦ Ἁγίου καὶ ἐπέστρεψε ἄπρακτος. Ἀκόμη καὶ ὁ ἴδιος ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης, ὅταν ᾖλθε στὴν Καισάρεια καὶ ἀντιλήφθηκε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Βασιλείου, τὸν ἄφησε ἀνενόχλητο στὸν ἐπισκοπικό του θρόνο. Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἀναφέρουμε τὴν μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου γιὰ τὸν Μέγα Βασίλειο: Ἦταν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων. Πέλαγος λαοῦ ἐγέμιζε τὸν ναό. Ἡ ψαλμῳδία καὶ ἡ εὐκοσμία τοῦ βήματος ἦταν ἀγγελικὴ μᾶλλον, παρὰ ἀνθρώπινη. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος προτεταγμένος τοῦ λαοῦ, ὄρθιος, ἀκλινὴς κατὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ὄψη καὶ τὴν διάνοια, «ἐστλωμένος τῷ Θεῷ καὶ τῷ βήματι». Καὶ ὁ αὐτοκράτορας Οὐάλης μπροστὰ στὸ θέαμα αὐτὸ καὶ στὸ ἄκουσμα «κατεβροντήθη».
Μὲ τὸν ἀνεκτίμητο αὐτὸ πλοῦτο τῶν ἀρετῶν του καθοδήγησε τὸ ποίμνιο τοῦ Χριστοῦ καὶ κοσμημένος μὲ αὐτὲς ἐξεδήμησε πρὸς Κύριον, τὸ 378 μ.Χ., λίγο μετὰ τὸν θάνατο τοῦ αὐτοκράτορα Οὐάλεντος, σὲ ἡλικία 48 ἐτῶν.
Ὅταν πλησίαζε ἡ ὥρα νὰ παραδώσει τὴν ἁγία του ψυχὴ στὸν Θεό, προσῆλθαν στὴν κλίνη του ὅλοι σχεδὸν οἱ Χριστιανοὶ τῆς πόλεως. Ἐκεῖνος τοὺς δίδασκε καὶ τοὺς εὐλογοῦσε. Προσευχόμενος στὸν Κύριο εἶπε: «Εἰς χεῖρας Σου Κύριε, παραθήσομαι τὸ πνεῦμα μου», καὶ κοιμήθηκε. Στὴν ἐξόδιο ἀκολουθία συμμετεῖχαν μυριάδες λαοῦ καὶ τόσος ἦταν ὁ συνωστισμός, ὥστε πολλοὶ πέθαναν «ἐκ τῆς τοῦ ὠθισμοῦ βίας καὶ συγκλονήσεως». Ἡ Σύναξη τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐτελεῖτο στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Σοφίας (Μεγάλη Ἐκκλησία). Ναὸς ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο Βασίλειο ὑπῆρχε στὸ παλάτι τῶν Βυζαντινῶν αὐτοκρατόρων κατὰ τὸν 10ο αἰῶνα καὶ σὲ αὐτὸν ἐκκλησιαζόταν ὁ αὐτοκράτορας τὴν 1η Ἰανουαρίου μέχρι τῆς ἀπολύσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Ὁ ἀδελφὸς τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Νύσσης, παραβάλλει αὐτὸν πρὸς τὰ πρόσωπα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τὸν Προφήτη Ἠλία καὶ τὸν Σαμυήλ, τὸν Ἀπόστολο Παῦλο καὶ τὸν Ἰωάννη τὸν Πρόδρομο.
Ὁ Μέγας Βασίλειος κατέλιπε πλῆθος σπουδαιοτάτων συγγραμμάτων, ἀπὸ τὰ ὁποία, εὐτυχῶς, τὰ περισσότερα διασώθηκαν μέχρι σήμερα. Γιὰ τὴν Ὀρθόδοξη Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία τὸ μεγαλύτερο ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου εἶναι ἡ Θεία Λειτουργία αὐτοῦ, ποὺ τελεῖται καὶ σήμερα σὲ καθορισμένες ἡμέρες τοῦ λειτουργικοῦ ἔτους: τὴν ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, τὶς παραμονὲς τῶν τριῶν μεγάλων Δεσποτικῶν ἑορτῶν, Χριστουγέννων, Θεοφανείων καὶ Πάσχα (Μέγα Σάββατο), τὶς πέντε Κυριακὲς τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς καὶ τὴ Μεγάλη Πέμπτη. Κατὰ παλαιότερη διάταξη, ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἐτελεῖτο καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Πεντηκοστῆς καὶ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.
Τὸ πρῶτο δογματικὸ ἔργο, τὸ ὁποῖο συνέγραψε ὁ Ἅγιος, ἔχει τὸν τίτλο «Ἀνατρεπτικὸς τοῦ ἀπολογητικοῦ τοῦ δυσσεβοὺς Εὐνομίου». Περίφημα εἶναι καὶ τὰ ἀσκητικά, τὰ δογματικά, τὰ παιδαγωγικὰ συγγράμματα τοῦ Μεγάλου Βασιλείου, ὡς καὶ τὰ κηρύγματα, οἱ ὁμιλίες καὶ οἱ ἐπιστολὲς αὐτοῦ. Μέσα ἀπὸ αὐτὰ καταδεικνύεται ὅτι ὁ Μέγας Βασίλειος ἦταν στὴν πραγματικότητα ὀργανωτὴς τῆς κοινωνικῆς καὶ ἠθικῆς διδασκαλίας τῆς Ἐκκλησίας, στηρίζοντας τὴν ἠθικὴ δεοντολογία του, κυρίως στὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ εἰδικότερα στὴν Παλαιὰ Διαθήκη. Ἡ Ἁγία Γραφὴ γιὰ τὸν Μέγα Βασίλειο ἦταν τὸ ὑπέρτατο δογματικὸ κριτήριο καὶ ἀποτελοῦσε καθ’ ἑαυτὴν μυστήριο θείας οἰκονομίας καὶ ἀνθρώπινης σωτηρίας. Γι’ αὐτὸ καὶ θεωροῦσε τὴν Ἁγία Γραφὴ ὡς θεόπνευστο βιβλίο, προερχόμενο ἐκ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ κατὰ συνέπεια θεωροῦσε ἀπαραίτητο γιὰ τὴν ὀρθὴ κατανόηση τοῦ περιεχομένου αὐτῆς τὸ χάρισμα τῆς πνευματικῆς διακρίσεως. Ἡ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, κατὰ τὸν Μέγα Βασίλειο, πρέπει νὰ γίνεται μὲ βαθειὰ πίστη καὶ μέσα στὴν κοινότητα τῶν πιστῶν. Ἡ ἑρμηνεία δὲ αὐτῆς ἀπέβλεπε κυρίως στὴν οἰκοδομὴ τῶν πιστῶν καὶ τὴ σωτηρία αὐτῶν. Γι’ αὐτὸ ἡ παράδοση τῆς πίστεως, ὅπως αὐτὴ παραδόθηκε ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους, ἦταν ἀπαραίτητος ὁδηγὸς στὴν ἑρμηνεία καὶ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος α’.
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος σου, ὡς δεξαμένην τὸν λόγον σου· δι' οὗ θεοπρεπῶς ἐδογμάτισας, τὴν φύσιν τῶν ὄντων ἐτράνωσας, τὰ τῶν ἀνθρώπων ἤθη κατεκόσμησας. Βασίλειον ἱεράτευμα, Πάτερ Ὅσιε· πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Ὥφθης βάσις ἄσειστος τῇ Ἐκκλησίᾳ, νέμων πᾶσιν ἄσυλον, τὴν κυριότητα βροτοῖς, ἐπισφραγίζων σοῖς δόγμασιν, Οὐρανοφάντορ Βασίλειε Ὅσιε.

Μεγαλυνάριον.
Τὸν οὐρανοφάντορα τοῦ Χριστοῦ, μύστην τοῦ Δεσπότου, τὸν φωστῆρα τὸν φαεινόν, τὸν ἐκ Καισαρείας, καὶ Καππαδόκων χώρας, Βασίλειον τὸν μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1584/sxsaintinfo.aspx

Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015

Θαλάσσιο άλμα στη ζώνη ρίψης Μεγάρων (βίντεο)
Είναι ίσως κάτι το οποίο δεν βλέπουμε συχνά ή για να είμαστε ακριβείς δεν βλέπουμε ποτέ.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης πραγματοποίησε άλμα με αλεξίπτωτο βάζοντας έτσι τα «γυαλιά» στους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων. Όλα έγιναν στο πλαίσιο του προγράμματος εορταστικών επισκέψεων. Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ αντάλλαξε αρχικά ευχές με το προσωπικό του 2ου Συντάγματος Αεροπορίας Στρατού, στην Πάχη Μεγάρων, καθώς και με προσωπικό Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων στη Νέα Πέραμο. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας μέρος σε προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση, συμμετείχε σε θαλάσσιο άλμα αλεξιπτωτιστού από Ε/Π Chinook CH-47D, μαζί με προσωπικό (επτά άτομα) της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, όπως αναφέρεται στο βιογραφικό του, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο το 1957 και εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων το 1976. Αποφοίτησε το 1980 με το βαθμό του Μάχιμου Σημαιοφόρου ΠΝ. Παρακολούθησε όλα τα σταδιοδρομικά σχολεία εσωτερικού και είναι απόφοιτος της Ναυτικής Σχολής Πολέμου.

Επιπρόσθετα, έχει αποφοιτήσει από το Σχολείο Υποβρυχίων Καταστροφών της Διοικήσεως Υποβρυχίων Καταστροφών (ΔΥΚ) καθώς και από τα σχολεία Advanced Mine Warfare School (Βέλγιο) και Amphibious Warfare School (ΗΠΑ). Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του υπηρέτησε σε διάφορες μονάδες του Αρχηγείου Στόλου, μεταξύ των οποίων Αντιτορπιλικά (Α/Τ), Ναρκαλιευτικά (Ν/Α) καθώς και πλοία της Διοίκησης Πλοίων Αποβάσεως (ΔΠΑ) ως Αξιωματικός Επιστασιών, Διευθυντής Διευθύνσεων και Ύπαρχος.

Επιπρόσθετα, έχει υπηρετήσει στη ΔΥΚ ως Επιστολέας και Διοικητής. Τοποθετήθηκε ως Κυβερνήτης στο Ν/Α ΑΤΑΛΑΝΤΗ από το 1990 έως 1991, στο Ν/Α ΚΙΣΣΑ από το 1992 έως το 1993, καθώς και στη Φρεγάτα (Φ/Γ) ΝΑΒΑΡΙΝΟ από το 2003 έως το 2004. Έχει υπηρετήσει επίσης στο ΣΓ/Υ.ΕΘ.Α, στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου (ΝΔΑ) και στο Ναύσταθμο Κρήτης (ΝΚ) ως Αρχιεπιστολέας, στο STRIKEFORNATO ως Deputy COS, στο ΓΕΝ ως Διευθυντής Β' Κλάδου, στο Αρχηγείο Στόλου ως Υπαρχηγός, καθώς και στο ΓΕΕΘΑ ως Επιτελάρχης και Υπαρχηγός.

Το 2013 παρέλαβε καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και τον Σεπτέμβριο του 2015 προήχθη στο βαθμό του Ναυάρχου και παρέλαβε τα καθήκοντα Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας.


ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/index.php/ethniki-amina/3026-thalassio-alma-sti-zoni-ripsis-megaron-vinteo

ΑΠΟΣΤΟΛΗ: Η Αεράμυνα της 98 ΑΔΤΕ
Το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρεθήκαμε στην ακριτική Μυτιλήνη και καταγράψαμε τις δραστηριότητες και το γενικότερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της 98 Μοίρας Ελαφρού Α/Α Πυροβλολικού. 

Η 98 Μοίρα Εθνοφυλακής αποτελεί την καρδιά αεράμυνας της νήσου Λέσβου, στην εσχατιά της Ελλάδας, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Πρόσφατα συμμετείχε στην εθνική άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ» αποσπώντας τα καλύτερα σχόλια αναφορικά με τις επιδόσεις που επέδειξε. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά καθότι σε όλες τις αξιολογήσεις εθνικές και νατοϊκές η 98 Μοίρα επέδειξε άριστες επιδόσεις. Τα τελευταία χρόνια, τα επιχειρησιακά δεδομένα έχουν αλλάξει στην άμυνα νήσων και ως εκ τούτου έχει αναβαθμιστεί κάθετα η συμβολή των μονάδων αντιαεροπορικού πυροβολικού που αναλαμβάνουν να προστατέψουν από αέρος στρατιωτικές μονάδες αλλά και ζωτικής σημασίας εγκαταστάσεις στα νησιά του Αιγαίου.

Στο φιλόξενο γραφείο του διοικητή ενημερώθηκαμε για τις τελευταίες εξελίξεις στην μονάδα. Το βασικότερο όμως όλων είναι πως η μονάδα εξακολουθεί να διατηρεί υψηλά τα επίπεδα εκπαίδευσης και συντήρησης του υλικού και των Ο/Σ με αποτέλεσμα να παρουσιάσει μια εξαιρετική αποδοτικότητα σε όλες τις αξιολογήσεις στις οποίες λαμβάνει μέρος όπως και στις εθνικές κλαδικές και διακλαδικές ασκήσεις. Επίσης, παρά τις διαδοχικές μειώσεις στην στρατιωτική θητεία η μονάδα έχει καταφέρει να διατηρεί σε θετικά επίπεδα τις οροφές προσωπικού και κυρίως των στρατεύσιμων θητείας. Από την άλλη μεριά, οι ΕΠ.ΟΠ και γενικά τα μόνιμα στελέχη έχουν καταφέρει να αυτοματοποιήσουν την δουλειά τους απόρροια της καθημερινής τριβής με το αντικείμενο πάνω στο οποίο εργάζονται.

Επιπροσθέτως, αδιαμφισβήτητη θετική εξέλιξη αποτελεί η παραλαβή διχτυών παραλλαγής ικανών να αποκρύπτουν τα Ο/Σ της μονάδας και από το υπέρυθρο και θερμικό φάσμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει, πως στα εναέρια μέσα παρατήρησης του εχθρού όπως είναι τα Μη Επανδρωμένα Α/Φ τα Ο/Σ παρουσιάζουν ιδιαίτερα μειωμένη παρατηρισιμότητα απέναντι στις απειλές του, ενώ σε πολλές περιπτώσεις όπως έχουν δείξει και μελέτες του ΓΕΣ και του ΓΕΕΘΑ έχουν καταφέρει να μειώσουν την ορατότητα του Ο/Σ που καλύπτουν έως και 100% καθιστώντας το πραγματικά αόρατο. Φυσικά, όπως γίνεται κατανοητό είναι περιττό να τονίσουμε πόσο σημαντική είναι αυτή η εξέλιξη σε ένα περιβάλλον δικτυοκεντρικών επιχειρήσεων όπου η αναγνώριση και ακολούθως και η κατάδειξη των Ο/Σ και ειδικά των Α/Α Ο/Σ είναι νευραλγικής αξίας. Ειδικά στο νησιωτικό περιβάλλον, όπου οι χώροι απόκρυψης είναι περιορισμένοι η παρουσία αυτής της λύσης απαλήφει το πρόβλημα της κάλυψης- απόκρυψης τόσο κατά την πρώτη φάση της κίνησης των Ο/Σ σε χώρους διασποράς όσο και κατά τον χρόνο που θα διεξάγουν την βολή και εν συνεχεία θα πρέπει να κρυφθούν. Μετά το πέρας της συζήτησης μας ακολούθησε επίδειξη από στοιχεία OSA AK, ASRAD HELLAS και φορητών FIM-92 Stinger.

Σύμφωνα με τον διοικητή Σταματάκη Ιωάννη τέσσερα είναι τα συστατικά στοιχεία της επιτυχίας. Πρώτον, η συνεχής αξιολόγηση με την όποια όμως μας αναφέρει γίνεσαι όλο και καλύτερος, η υψηλή ετοιμότητα μέσα από τις συνεχείς ασκήσεις, το μεράκι και το φιλότιμο του προσωπικού που παρά τα όποια προβλήματα συνεχίζει ακάθεκτο την δουλειά του και τέλος η διακλαδικότητα καθότι πλέον όλοι συνεργάζονται με όλους με άκρως ικανοποιητικά αποτελέσματα. «Οι Πυροβολαρχίες Ελαφρού Αντιαεροπορικού Πυροβολικού διαδραματίζουν έναν από τους πλέον κρίσιμους ρόλους στην επιτυχή έκβαση των επιχειρήσεων καθώς είναι αυτές που θα δημιουργήσουν ένα αδιαπέραστο πλέγμα απέναντι σε μέσα παρατήρησης του εχθρού όπως είναι τα UAV, τα βλήματα αντιραντάρ AGM-88B Harm και Harpy, τα βλήματα καταστροφής στόχων υψηλής αξίας Popeye και AGM-84K, τα Α/Φ που θα προσπαθήσουν να επιτύχουν την απομόνωση του πεδίου μάχης και τον αεροπορικό αποκλεισμό της νήσου και φυσικά απέναντι στα Ε/Π του εχθρού τόσα στα γενικής χρήσεως και μεταφορών όσο και στα επιθετικά που θα πλαισιώνουν και θα υποστηρίζουν τις αεροαποβατικές δυνάμεις».

Συνεχίζουμε την κουβέντα μας με τις κυριότερες απειλές, οι οποίες είναι τα φονικά αεροχήματα Harpy της ισραϊλινής ΙΑΙ που στο Τουρκικό οπλοστάσιο αριθμούν τα 102 συστήματα, τα βλήματα βολής από απόσταση Popeye 1 (αριθμούν 100) καθώς και τα υπο παραγγελία AGM-84K SLAM-ER (θα αριθμούν 48). Τα προαναφερθέντα συστήματα ξεκινώντας από τα Harpy στοχεύουν στην αδρανοποίηση της αντιαροπορικής «ομπρέλας» διαμέσου της καταστροφής των ραντάρ τόσο των εθνικών 2D που εδρεύουν στα νησιά όσο και των ραντάρ από τις μοίρες ή τα στοιχεία αντιαεροπορικού Π.Β. Το Harpy με ταχύτητα 130 κόμβων και με εμβέλεια 500km μπορεί να καταστρέψει οποιόδηποτε «πηγή» που εκπέμπει σήματα ραντάρ και έχει τη δυνάτοτητα να επανέλθει σε περιπολία αν ο χειριστής ραντάρ διακόψει τις εκπομπες σημάτων ραντάρ. Απ΄ την άλλη μεριά τα βλήματα Popeye και AGM-84K προορίζονται για την προσβολή στατικών στόχων υψηλής αξίας με ακρίβεια και από ασφαλή απόσταση άνω των 100km ειδικά για το AGM-84K. Τα βλήματα καθοδηγούνται από συστήματα αδρανειακής ναυτιλίας.

Στην εξίσωση πρέπει να προσθέσουμε και το νεο βλήμα Stand Off ΗGK Τουρκικής κατασκευής και προέλευσης από το τεχνολογικό ίδρυμα της Κωσταντινόπουλης ΤUBITAK SAGE βάσει αντιγραφής της Αμερικανικής JDAM και συγκεκριμένα τις βελτιωμένες εκδόσεις KGK-82/83 με βεληνεκή της τάξης των 180 χλμ. Σημαντικό όπλο στα χέρια της ΤΗΚ είναι και η βόμβα διάτρησης καταφυγίων και οχυρωμένων θέσεων ΝΕΒ. Είναι όμως πασιφανές πως τα δεδομένα θα αρχίσουν να μεταβάλλονται στο Αιγαίο από το 2015 και έπειτα όπου η ΤΗΚ θα αρχίσει να παραλμβάνει τα μαχητικά κρούσης F-35A Lightning 2. Επομένως, είναι σαφές πως η ΤΗΚ με την υλοποίηση φιλόδοξων εξοπλιστικών προγραμμάτων στοχεύει στη «απόκτηση» της αεροπορικής κυριαρχίας που αποτελεί βασικότατη προϋπόθεση για την διεξαγωγή των αποβάσεων. Εφόσον η ΤΗΚ επιτύχει την καταστολή εχθρικής αεράμυνας (SEAD) το επόμενο βήμα είναι ο αεροπορικός αποκλεισμός της νήσου και η απόκτηση τοπικής αεροπορικής υπεροχής. Για όλα τα παραπάνω μέσα του εχθρού έχουν αναπτυχθεί εδώ και καιρό τρόποι αντιμετώπισης οι οποίοι διαρκώς εκσυγχρονίζονται και γίνονται όλο και πιο θανατηφόροι όπως μας τονίζει με έμφαση.

Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε μια τυπική διαδικασία ανίχνευσης και εμπλοκής μαχητικού αεροσκάφους σε περιβάλλον αυξημένων απειλών. 

ΠΗΓΗ

 http://defencenews.gr/index.php/ethniki-amina/3023-apostoli-i-aeramyna-tis-98-adte

Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015

Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο 2ο ΣΥΑΣ και στο ΚΕΕΔ


Την Τρίτη 29 Δεκεμβρίου 2015, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης ΠΝ, στο πλαίσιο του προγράμματος εορταστικών επισκέψεων αντάλλαξε ευχές με το προσωπικό του 2ου Συντάγματος Αεροπορίας Στρατού, στην Πάχη Μεγάρων καθώς και με προσωπικό Μονάδων Ειδικών Επιχειρήσεων στη Ν. Πέραμο. Στην συνέχεια, λαμβάνοντας μέρος σε προγραμματισμένη επιχειρησιακή εκπαίδευση, συμμετείχε σε θαλάσσιο άλμα αλεξιπτωτιστού από Ε/Π Chinook CH-47D, μαζί με προσωπικό της Διακλαδικής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, στη ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
ΠΗΓΗ
http://www.geetha.mil.gr/el/briefing-el/press-el/5220-episkepsh-archhgoy-geetha-sto-2o-syas-kai-sto-keed.html

Προελαύνει ο Συριακός Στρατός!
Οι δυνάμεις του συριακού στρατού, με την υποστήριξη παραστρατιωτικών μονάδων και της αεροπορίας, προωθήθηκαν προς τα νότια και τα κεντρικά της Συρίας, ανακαταλαμβάνοντας πολλούς τομείς που είχαν υπό τον έλεγχό τους οι αντάρτες.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο SANA, ο στρατός κατέλαβε τη βάση Β2 ενώ μάχες είναι σε εξέλιξη με τους αντάρτες στην κοινότητα Σέιχ Μισκίν, στην επαρχία Ντεράα.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων επιβεβαίωσε τις πληροφορίες αυτές, κάνοντας λόγο για σφοδρές συγκρούσεις στο Σέιχ Μισκίν μεταξύ των ανταρτών και του στρατού που υποστηρίζεται από μαχητές της λιβανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν καταλάβει τη βόρεια πλευρά του Σέιχ Μισκίν από την Δευτέρα, διευκρίνισε ο Παρατηρητήριο. Διάφορες οργανώσεις, μεταξύ των οποίων και το Μέτωπο Αλ Νούσρα, το παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία, είχαν υπό τον έλεγχό τους τη Β2 και το Σέιχ Μισκίν από πέρυσι.

Ο διευθυντής του Παρατηρητηρίου, ο Ράμι Άμπντελ Ραχμάν, εξήγησε ότι η κοινότητα αυτή είναι στρατηγικής σημασίας γιατί βρίσκεται πάνω σε ένα σταυροδρόμι που προς τα βόρεια οδηγεί στη Δαμασκό και προς τα ανατολικά στην πόλη Σουέιντα. Απέχει εξάλλου μόλις 12 χιλιόμετρα από τη Νάουα, ένα προπύργιο των ανταρτών που έχει μπει στο στόχαστρο των κυβερνητικών δυνάμεων. Στη μεγαλύτερη έκτασή της, η επαρχία Ντεράα ελέγχεται από τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Το καθεστώς του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ ελέγχει τμήματα της ομώνυμης επαρχιακής πρωτεύουσας καθώς και μερικά χωριά στα βορειοανατολικά. Η πόλη Ντεράα θεωρείται “λίκνο” της εξέγερσης του Μαρτίου του 2011 εναντίον του προέδρου Άσαντ, που ξεκίνησε με ειρηνικές διαδηλώσεις οι οποίες κατεστάλησαν βιαίως. Οι δυνάμεις του καθεστώτος, με την υποστήριξη παραστρατιωτικών, κατέγραψαν άλλη μια νίκη στην επαρχία Χομς.

Σύμφωνα με το SANA, κατέλαβαν τους τομείς Μαχίν, Χάντατ και Χαουάριν που ελέγχονταν από τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Οι κοινότητες αυτές έχουν αλλάξει χέρια πολλές φορές τις τελευταίες εβδομάδες.
ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/index.php/diethnis-asfaleia/3019-proelaynei-o-syriakos-stratos

Το ISIS και οι στρατηγικές για την αντιμετώπιση του
Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν πολύ την διεθνή κοινότητα ειδικά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου είναι το φαινόμενο της Ισλαμιστικής τρομοκρατίας. Με αφορμή τις τρομοκρατικές επιθέσεις του ISIS στο Παρίσι, το ζήτημα αυτό επανήλθε δραματικά στο προσκήνιο έχοντας προκαλέσει το ενδιαφέρον και την ανησυχία της διεθνούς κοινής γνώμης.

Το Παρίσι επιλέχθηκε ως στόχος των τρομοκρατικών επιθέσεων από τους Τζιχαντιστές για πολλούς λογούς. Οι σημαντικότεροι είναι οι εξής:

1) Καταρχάς, οι Γάλλοι λίγο καιρό πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις είχαν πραγματοποιήσει αεροπορικές επιδρομές κατά του ISIS. Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι αφενός στόχευαν στο να πειθαναγκάσουν την γαλλική κοινή γνώμη να ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση της για αποχώρηση από τον αντιτρομοκρατικό συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ καθώς επίσης και να αποθαρρύνει την συμμετοχή άλλων κρατών από το να συμμετάσχουν στον ίδιο συνασπισμό. Παρ’ όλα αυτά όπως αποδείχθηκε τέτοιες ενέργειες μπορεί να φέρουν εντελώς αντίθετα αποτελέσματα όπως στην περίπτωση της Γαλλίας η οποία ενέτεινε τους βομβαρδισμούς στην Συρία στον απόηχο των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι.

2) Ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Γαλλίας είναι Μουσουλμάνοι (υπολογίζετε περίπου το 5-10%) και το 1/3 εξ’ αυτών ζει στο Παρίσι. Είναι κυρίως Σουνίτες Μουσουλμάνοι, και είναι πιο επιρρεπείς στον προσηλυτισμό (convert) και στρατολόγηση (recruitment) από εξτρεμιστικές Σουνιτικές οργανώσεις όπως η Al Qaeda και το ISIS. Αυτά τα δεδομένα βοηθούν τους υποψήφιους τρομοκράτες οι οποίοι δεν είναι Γάλλοι πολίτες (διότι υπάρχουν και Γάλλοι Μουσουλμάνοι πολίτες υποψήφιοι τρομοκράτες) να μην γίνονται εύκολα αντιληπτοί διότι αναμιγνύονται με τον εγχώριο Μουσουλμανικό πληθυσμό και συνεργάζονται με το ριζοσπαστικοποιημένο τμήμα του τελευταίου. Επιπλέον εδώ και καιρό οι αστυνομικές και μυστικές υπηρεσίες από διάφορες χώρες τις ΕΕ αναφέρουν ότι ενδεχομένως στις επιθέσεις να εμπλέκονται και Ευρωπαίοι Μουσουλμάνοι πολίτες.

Για να αντιμετωπιστεί το ISIS και η Ισλαμιστική τρομοκρατία γενικότερα χρειάζεται ακόμα στενότερος από τον υπάρχοντα συντονισμό μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών ασφαλείας, των μυστικών υπηρεσιών πληροφοριών (σε HUMINT, SIGINT και IMINT) και των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Ωστόσο ο συντονισμός και η συνεργασία δεν πρέπει να περιοριστεί μόνο στα Δυτικά κράτη που ήδη έχουν στενή συνεργασία αλλά να επεκταθεί και με χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν (ένα κράτος που βελτιώνει τη σχέση του με την Δύση).

Η Ρωσία και η Κίνα κινδυνεύουν από τη δράση εξτρεμιστικών στοιχείων που υπάρχουν εντός των πολυπληθών μουσουλμανικών μειονοτήτων που κατοικούν εντός της επικράτειά τους. Το Ιράν όντας το ισχυρότερο Σιιτικό κράτος της Μέσης Ανατολής κινδυνεύει από τον Σουνιτικό εξτρεμισμό, ο οποίος θεωρώντας την ηγεσία και τους κατοίκους του Ιράν αιρετικούς, στοχοποιεί κάθε Σιίτη στον Αραβικό κόσμο και δημιουργεί εμπόδια στην αύξηση της Ιρανικής επιρροής στη Μέση Ανατολή.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι τα γεγονότα στο Παρίσι και η εξτρεμιστική δράση των Τζιχαντιστών στην Ευρώπη γενικότερα ενισχύουν ένα τμήμα των Ευρωπαϊκών κρατών εκείνων που εδώ και μήνες αμφισβητούν τη συνθήκη του Σένγκεν. Η συζήτηση σχετικά με την έμμεση-άμεση προσέγγιση για την αντιμετώπιση του ISIS επανέρχεται στο προσκήνιο.

Η έμμεση προσέγγιση προκρίνει την από αέρος υποστήριξη τοπικών χερσαίων δυνάμεων- συμμάχων και οικονομική εξουθένωση του ISIS. Η άμεση προσέγγιση υποστηρίζει κυρίως την Δυτική χερσαία επέμβαση(όπως συνέβη στην περίπτωση του Αφγανιστάν 2001-2014). Το ISIS , το οποίο σε αντίθεση με την Al-Qaeda δίνει σημασία στην κατοχή εδαφικής επικράτειας είναι πιο ευάλωτο σε χερσαία πλήγματα διότι, η απώλεια ζωτικών εδαφών μπορεί να σημάνει και το τέλος του.

Για αυτό το λόγο, και δεδομένης της πρόσφατης απώλειας εδαφών του ISIS, τρομοκρατικές επιθέσεις όπως αυτή στο Παρίσι δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό, διότι το ISIS μπορεί έτσι να μετατραπεί σε μια δεύτερη Al-Qaeda στρατολογώντας οπαδούς παγκοσμίως. Ωστόσο πολλά Δυτικά κράτη θεωρούν πως δεν υπάρχει πλέον περιθώριο να διεξάγουν έναν ακόμη πόλεμο στην Μέση Ανατολή και ότι η στρατηγική που θα πρέπει να ακολουθήσουν πρέπει να περιοριστεί στην οικονομική εξουθένωση του ISIS.

Γι’ αυτό το λόγο η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμάνια είναι σε στενή συνεργασία για την ανάσχεση της επέκτασης του Ισλαμικού χαλιφάτου. Επιπλέον, και οι ΗΠΑ στηρίζουν ακόμα την έμμεση προσέγγιση, που περιλαμβάνει οικονομική εξουθένωση του ISIS, αεροπορικές επιδρομές, επιχειρήσεις των ειδικών δυνάμεων και τη στήριξη τοπικών συμμάχων και των λεγόμενων «μετριοπαθών» ανταρτών της Συρίας. Ωστόσο, δεν αποκλείεται οι ΗΠΑ να στραφούν μελλοντικά στην άμεση χερσαία επέμβαση όπως και στους πολέμους του Ιράκ και του Αφγανιστάν στην περίπτωση εκλογής Ρεπουμπλικάνου Προέδρου το 2016.

Κέντρο Διεθνών Στρατηγικών Αναλύσεων
ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/index.php/diethneis-sxeseis/3013-to-isis-kai-oi-stratigikes-gia-tin-antimetopisi-tou

Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015

Ξεκίνησε ο «άγνωστος πόλεμος» από την Ρωσία σε τουρκικό και αμερικανικό έδαφος!


Διαταγή Βλαδίμηρου Πούτιν: « Να ετοιμασθούν οι Spetsnaz για πόλεμο με ΗΠΑ και  Τουρκία λόγω εμπλοκή τους στην Κριμαία»!
Ξεκάθαρες εντολές από τον Ρώσο Πρόεδρο προς τις ρωσικές ειδικές δυνάμεις Spetsnaz. Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επίσημα  την δυνατότητα χρησιμοποίησης των Ειδικών Δυνάμεων , εναντίον των ΗΠΑ και της Τουρκίας, μετά τις πληροφορίες των ρωσικών αρχών, που εμπλέκουν τις δύο χώρες με τον ISIS εντός ρωσικού εδάφους, αναφέρουν δυτικά ΜΜΕ.  
Οι πληροφορίες της πανίσχυρης ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών GRU , ομιλούν για επιθέσεις το επόμενο διάστημα εντός ρωσικής επικράτειας με επίκεντρο την Κριμαία.
Η Ρωσία κατηγόρησε επίσημα χθες μάλιστα  την Τουρκία για εκπαίδευση των Τατάρων τρομοκρατών «Majlis» της Κριμαίας, οι οποίοι ετοιμάζονται  να ξεκινήσουν  ανταρτοπόλεμο μέσα στην Περιφέρεια της Κριμαίας.
Η έκθεση και της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB» καταδεικνύει σαφέστατα   ότι το τουρκικό υπουργείο ή Άμυνας ότι « εκπαιδεύει  / στρατολογεί / εφοδιάζει,  τους  ενόπλους μαχητές της οργάνωσης αυτής  των Τατάρων της Κριμαίας, για ανατρεπτικές δραστηριότητες .
 Η  FSB επικαλείται στην έκθεση της ότι οι  Ηνωμένες Πολιτείες,  «παρενέβησαν» στον  ιρακινό στρατό και τις επιχειρήσεις του στην  πόλη Ραμάντι, με σκοπό να προλάβουν να μεταφέρουν  τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού  Κράτους στην Ουκρανία στα σύνορα με την Κριμαία!
Όπως περιγράφεται από  τον Ιμάμ Χαμενεΐ διοικητή τάγματος  του ιρακινού στρατού  : «Η καθυστέρηση των  επιχειρήσεων απελευθέρωσης των  πόλεων Ραμάντι και Φαλούτζα στην επαρχία Ανμπάρ, υπήρξε το αποτέλεσμα της παρέμβασης των ΗΠΑ. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ σκοπεύουν να εκκενώσουν τις πόλεις αυτές από τους  πρωτεργάτες της τρομοκρατικής οργάνωσης ISIL κρυφά (με ελικόπτερα)  προς  άγνωστα μέρη».
Όσον αφορά το γιατί το καθεστώς Ομπάμα διεσώζει  αυτούς τους συγκεκριμένους τζιχαντιστές , οι αναλυτές της FSB στην παρούσα έκθεση εξηγούν ότι αυτό  οφείλεται στο ότι ανήκουν στην ισχυρή ιρακινή σουνιτική  οργάνωση με επικεφαλής τον ηγέτη Αλί Χατέμ αλ-Σουλεϊμάν, ο οποίος κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ιράκ υποστηρίχθηκε από τους Αμερικανούς.
Ο αρχιτρομοκράτης Αλί αλ-Χατέμ Σουλεϊμάν, με την σειρά της αναφέρει η έκθεση αυτή , μετατράπηκε σε ένα  σημαντικό «περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας» της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ (CIA), για την διεξαγωγή » μαύρων επιχειρήσεων» .
Από την στιγμή που ο Ρώσος Πρόεδρος έδωσε την έγκριση του,  οι Spetsnaz θα πραγματοποιήσουν πολεμικές ενέργειες , με «συγκεκαλυμμένη» η «φανερή» παρουσία τους  τόσο στα εδάφη των Ηνωμένων Πολιτειών , όσο και της Τουρκίας.
Σε χθεσινό μας άρθρο με τίτλο: Που το πάνε οι Τούρκοι; Τούρκοι μισθοφόροι στην Ουκρανία εναντίον της Κριμαίας και του Ντονέτσκ!, από την ιστοσελίδα pentapostagma.gr, τονίσαμε με λεπτομέρεια ότι έχει πιστοποιηθεί η παρουσία Τούρκων μισθοφόρων στην Ουκρανία,  η παρουσία των οποίων αφορά την διεξαγωγή επιχειρήσεων  εναντίον των Ρωσόφωνων ανταρτών  στην αποκαλούμενη  Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονέτσκ αλλά και στην Κριμαία.
Οι Ρώσοι Spetsnaz με επικεφαλής την περιβόητη δύναμη «Zaslon» αλλά και την δύναμη «Alfa», θα πραγματοποιήσει «επιχειρήσεις» εξουδετέρωσης των ηγετικών  στελεχών όλων αυτών των δυνάμεων σε Τουρκία και ΗΠΑ. Ο μυστικός πόλεμος μόλις  άρχισε.


Το Ισραήλ δημιούργησε τη νέα 89η Ταξιαρχία Κομάντο για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας

Η νέος σχηματισμός θα περιλαμβάνει τέσσερα ειδικά τάγματα, τα: Duvdevan, Egoz, Maglan και Rimon. (security-intelligence.org)
O Αρχηγός των Ισραηλινών Δυνάμεων Αυτοάμυνας (IDF) αντιστράτηγος Γκάντι Αιζενκοτ κατά τη διάρκεια εναρκτήριας ομιλίας του την Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015 στο Εθνικό Πάρκο Εην Χαροντ εξήγησε γιατί ήταν τόσο αναγκαίο να επισπεύσει την έναρξη της νέας Ταξιαρχίας Κομάντο κατά δύο μήνες: “Η Ταξιαρχία Κομάντο είναι αναγκαία όσο ποτέ υπό την έκρηξη των απειλών της Χεζμπολάχ και του Ντάες,” δήλωσε, ως απάντηση στα καυχήματα των τελευταίων ημερών των Χασάν Νασράλα και Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.
Ο Αρχηγός του Επιτελείου παρουσίασε τον πρώτο Διοικητή της νέας Ταξιαρχίας, τον Συνταγματάρχη Ντειβιντ Ζίνι.
Η τελετή πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τη δήλωση του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα: “Η εκδίκηση για τον θάνατο του Σαμίρ Κουντάρ είναι καθ΄οδον… Οι διαταγές έχουν δοθεί και η εκτέλεση τους είναι στα χέρια των χερσαίων μαχητών της αντίστασης… Δεν θα επιτρέψουμε το αίμα των τζιχαντιστών μαχητών και αδερφών μας να χύνεται οπουδήποτε στον κόσμο,” δήλωσε.
Αναλύσεις των τύπων των απειλών που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή από τη Χεζμπολάχ και το Νταές, οι οποίες είναι πιθανόν να επικεντρωθούν στις τρομοκρατικές ενέργειες αντί στις συνοριακές εισβολές με άρματα μάχης και πεζούς μαχητές, έπεισαν τους ανώτερους των IDF για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου για να τεθούν υπο την κοινή διοίκηση κάποιοι από τους άριστα εκπαιδευμένους, έμπειρους, καλά οπλισμένους και αποφασισμένους μαχητές που επιθυμούν να αναλάβουν νέες προκλήσεις.
Ο αυτοαποκαλούμενος χαλίφης του Ντάες, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι, έκανε ιδιαίτερη προειδοποίηση προς το Ισραήλ, στην πρώτη, μετά από εφτά μήνες, μαγνητοσκοπημένη ομιλία του την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015, στον απόηχο της ομιλίας του Νασράλα. Το μήνυμα του ήταν παρόμοιο με αυτό του σιίτη εχθρού του, εντούτοις με το δικό του απαράμιλλο ύφος.
Είπε οτι το Νταές σύντομα θα είναι στην Παλαιστίνη για να ιδρύσει και εκεί ένα αντάρτικό, “Εβραίοι σύντομα, θα ακούτε για εμάς από την Παλαιστίνη η οποία θα γίνει ο τάφος σας… Οι εβραίοι πίστεψαν οτι ξεχάσαμε τους παλαιστίνιους… Καθόλου, εβραίοι… οι πρωτοπόροι των τζιχαντιστών μαχητών πλησιάζουν κάθε μέρα όλο και πιο κοντά σας.”
Αν και πότε η σιιτική Χεσμπολάχ και το σουνιτικό Νταές πραγματοποιήσουν τις παραπλήσιες αλλά ξεχωριστές απειλές τους -η νωρίτερα- θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη νέα Ταξιαρχία Κομάντο του Ισραήλ. Οι στρατιώτες της είναι εκπαιδευμένοι για μάχες σε διάφορες μορφολογίες του εδάφους, ημέρα και νύχτα, υπό άκρα μυστικότητα. Είναι εφοδιασμένοι με εξοπλισμό για τη συλλογή οπτικών και ηλεκτρονικών πληροφοριών, επικοινωνίες, φωτογραφίες και συστήματα κατάδειξης στόχων. Μπορούν να εξολοθρεύσουν ή να αιχμαλωτίσουν τους τρομοκράτες.
Με μια λέξη, οι συγκεκριμένοι εκλεκτοί στρατιώτες θα χτυπήσουν τον εχθρό μέσα από την πίσω αυλή ή το σπίτι του, και θα επιστρέψουν τις απειλές που εκτοξεύθηκαν από τους ηγέτες του Νταες και Χεσμπολάχ πίσω στις δικές τους δυνάμεις.
Η 89η Ταξιαρχία Κομάντο αποτελείται από τέσσερα τάγματα.
Το Duvdevan ειδικεύεται στις επιχειρήσεις ανάμεσα σε αραβικό πληθυσμό υπό άκρα μυστικότητα για τον εντοπισμό και σύλληψη υπόπτων για τρομοκρατία.
Το Egoz είναι ένα ειδικού τύπου τάγμα πεζικού, του οποίου οι κομάντος επιχειρούν μεμονωμένοι ή σε πολύ μικρές ομάδες πίσω από τις εχθρικές γραμμές, ειδικά κατά μήκος των συριακών και λιβανέζικων συνόρων.
Το Maglan εξειδικεύεται στην χρήση οπλισμού που έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις εναντίον εχθρών υψηλής αξίας. Οι συγκεκριμένοι εκλεκτοί στρατιώτες προχωρούν βαθιά στο εσωτερικό της εχθρικής επικράτειας για τη συλλογή πληροφοριών και χρησιμοποιούν τον προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό τους, ειδικά χρησιμοποιούμενο από τη συγκεκριμένη μονάδα, για καταστροφικές επιθέσεις.
Το Rimon, τα μέλη αυτού του τάγματος είναι μαχητές της ερήμου που απέκτησαν εμπειρία στα εδάφη της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου. Η εμπειρία τους χρησιμεύει είναι επιβοηθητική για τις επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών και είναι ανεκτίμητη για τις επιχειρήσεις σε κατοικημένους τόπους με περιβάλλοντα γεμάτα με πολίτες.
Από τη νέα Ταξιαρχία εξαιρούνται οι ανεξάρτητες μονάδες Κομάντος των IDF: Sayeret Matkal, Shayetet 13 (Ναυτικό), η μονάδα Oketz η οποία εκπαιδεύει σκύλους για αντιτρομοκρατικές εργασίες και η Yahalom, του σώματος Μηχανικού.
Βίντεο με τη δράση τμήματος του τάγματος Duvdevan.
Βίντεο με την εκπαίδευση Αμερικάνων και στελεχών της μονάδας Egoz
Βίντεο με την μονάδα Maglan
Βίντεο με την μονάδα Rimon
Απόδοση/Μετάφραση απο το debka.com για την Προέλαση.
ΠΗΓΗ
https://limitofadvance.wordpress.com/2015/12/28/%CF%84%CE%BF-%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%81%CE%B3%CE%B7%CF%83%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%AD%CE%B1-89%CE%B7-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%B1%CF%81%CF%87/#more-36242

Ο Ιρακινός στρατός απελευθέρωσε το Ραμάντι


Οι ιρακινές ένοπλες δυνάμεις ύψωσαν τη σημαία του Ιράκ στο κτιριακό συγκρότημα της κεντρικής κυβέρνησης στην πόλη του Ραμάντι, δήλωσε σήμερα στρατιωτικός εκπρόσωπος, μετά την ανακοίνωση από τον στρατό ότι η πόλη κατελήφθη, γεγονός που σηματοδοτεί την πρώτη μεγάλη νίκη των Ιρακινών έναντι του ΙΚ.

“Ναι, η πόλη του Ραμάντι έχει απελευθερωθεί. Οι ιρακινές αντιτρομοκρατικές δυνάμεις έχουν υψώσει την ιρακινή σημαία στο κυβερνητικό συγκρότημα στην Άνμπαρ”, ανέφερε ο ταξίαρχος Γιαχία Ρασούλ, εκπρόσωπος των κοινών επιχειρήσεων, σε δήλωσή του που μεταδόθηκε από την ιρακινή τηλεόραση.

Η ιρακινή κρατική τηλεόραση μετέδωσε βίντεο που δείχνει στρατιώτες να υψώνουν την εθνική σημαία στην έδρα της κυβέρνησης. Η νίκη στο Ραμάντι, που είχε καταληφθεί από το Ισλαμικό Κράτος τον Μάιο, είναι ο πρώτος μεγάλος θρίαμβος για τον εκπαιδευμένο από τις ΗΠΑ στρατό του Ιράκ, ο οποίος είχε καταρρεύσει πριν από 18 μήνες όταν αντιμετώπισε την επίθεση των σκληροπυρηνικών σουνιτών μαχητών.

Το Ραμάντι, πρωτεύουσα της επαρχίας Άνμπαρ που έχει σουνιτικό πληθυσμό και βρίσκεται στην κοιλάδα του Ευφράτη δυτικά της Βαγδάτης, είχε καταληφθεί τον Μάιο και ήταν η σημαντικότερη κατάκτηση του Ισλαμικού Κράτους στη διάρκεια του 2015.

Οι ιρακινές δυνάμεις εξαπέλυσαν την περασμένη εβδομάδα επίθεση για την ανακατάληψη της πόλης και χθες, Κυριακή, έκαναν την τελική προσπάθεια για να καταλάβουν το συγκρότημα της κεντρικής διοίκησης. Το εγχείρημά τους επιβραδύνθηκε από εκρηκτικά τοποθετημένα σε δρόμους και από παγιδευμένα κτίρια. Αξιωματούχοι των δυνάμεων ασφαλείας είπαν πως οι δυνάμεις εξακολουθούν να πρέπει να εξουδετερώσουν μερικούς θύλακες τζιχαντιστών στην πόλη και στα περίχωρά της.

Το Ραμάντι, εφόσον επιβεβαιωθεί η ανακατάληψή του, είναι η πρώτη μεγάλη πόλη την οποία ανακαταλαμβάνουν οι ιρακινές ένοπλες δυνάμεις από το Ισλαμικό Κράτος.
 ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/index.php/diethnis-asfaleia/3008-o-irakinos-stratos-apeleftherose-to-ramanti

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2015

Πρώην Τσέχικα BVP-1 για το Ιράκ45 TOMA BVP-1 παρέδωσε η Τσεχική εταιρεία Excalibur στο στρατό του Ιράκ σύμφωνα με το defence-blog.com.

Τα ΤΟΜΑ κατέφθασαν στο Ιρακινό λιμάνι της Βασόρα μαζί με απροσδιόριστο αριθμό αρμάτων μάχης Τ-72 στα πλαίσια σύμβασης μεταξύ της Βαγδάτης και της Τσέχικης εταιρείας, για την οποία όμως δεν έγινε γνωστό ούτε το πότε υπεγράφη, ούτε το κόστος της και λοιπά στοιχεία πέρα απ το ότι περιελάμβανε τα οχήματα και στοκ ανταλλακτικών γι αυτά.

Το BVP-1 αποτελεί την Τσεχοσλοβάκικη έκδοση του ΒΜΡ-1.

Ο Ιρακινός στρατός χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό ΤΟΜΑ ΒΜΡ-1 και παραγώγων του μεταξύ των οποίων και μερικά πρώην Ελληνικά οχήματα, ενώ συχνές είναι πλέον οι φήμες και για την πώληση επιπλέον Ελληνικών οχημάτων του τύπου στη Βαγδάτη.

ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/index.php/diafora/138-2014-09-29-18-33-46/3003-proin-tsexika-bvp-1-gia-to-irak


ΕΚΤΑΚΤΟ: Το Ισλαμικό Κράτος το έβαλε στα πόδια – Οι Κούρδοι κατέλαβαν το Φράγμα Τισχρίν!


Το μεσημέρι του Σαββάτου, οι υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) απελευθέρωσαν το στρατηγικής σημασίας Φράγμα Τισχρίν στον Ευφράτη Ποταμό στη Συρία από το Ισλαμικό Κράτος.
Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF) είναι συμμαχικό δημοκρατικό στράτευμα με κορμό τους σοσιαλιστές Κούρδους της Συρίας (YPG/YPJ).
Στις SDF, εκτός από τους Κούρδους, συμμετέχουν πολλές οργανώσεις Αράβων δημοκρατικών, που παλαιότερα ανήκαν στον Ελεύθερο Συριακό Στρατό (FSA) αλλά τον εγκατέλειψαν όταν αυτός συμμάχησε με την Αλ Κάιντα και την Τουρκία, και οι πολιτοφυλακές των Ασσύριων και Αραμαίων μονοφυσιτών χριστιανών της βόρειας Συρίας.
Η στρατιωτική επιχείριση για την απελευθέρωση του Φράγματος Τισχρίν ξεκίνησε την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και το μεσημέρι του Σαββάτου 26 Δεκεμβρίου το Φράγμα απελευθερώθηκε.
fragma_tishrin
Η εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους από το Φράγμα Τισχρίν αποκόβει τις γραμμές ανεφοδιασμού των τζιχαντιστών από την Τουρκία.
Επίσης, με την κατάληψη του Φράγματος Τισχρίν, οι τζιχαντιστές από το Ισλαμικό Κράτος που βρίσκονται δυτικά του Ευφράτη απομονώνονται από την κεντρική και ανατολική Συρία, όπου βρίσκονται τα προπύργια της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος.
Το Φράγμα Τισχρίν έχει και ακόμα μια στρατηγική σημασία. Προμηθεύει με ηλεκτρικό ρεύμα τη βόρεια Συρία.
syria
Στις ουσιαστικά τρεις ημέρες διάρκειας της εκστρατείας, οι Κούρδοι και οι σύμμαχοί τους απελευθέρωσαν 88 χωριά και 20 οικισμούς από το Ισλαμικό Κράτος.
Οι Κούρδοι έπιασαν πολλούς αιχμαλώτους μέλη της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες που αναρτήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο Twitter:
fragma_tishrin2
fragma_tishrin3
tribune.gr


πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2015/12/%ce%b5%ce%ba%cf%84%ce%b1%ce%ba%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%b9%cf%83%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%ba%cf%8c-%ce%ba%cf%81%ce%ac%cf%84%ce%bf%cf%82-%cf%84%ce%bf-%ce%ad%ce%b2%ce%b1%ce%bb%ce%b5-%cf%83%cf%84.html#ixzz3vYo4wP00

Πρόταση: Σχεδιάσεις μονάδων επιφανείας νέας γενιάς για το Πολεμικό Ναυτικό

ΧΟ131
Καλλιτεχνική απεικόνιση της σειράς πλοίων CROSSOVER. (damen.com)
Εδώ, σ’ αυτό το κείμενο θα αναφερθούμε ειδικά στα πλοία σχεδίασης Crossover (ΧΟ 131) που περιλαμβάνει τριών ιδίων διαστάσεων πλοία με διαφορετικές υπερκατασκευές αλλά και με διαφορετικές εσωτερικές διαμορφώσεις στο πίσω μέρος τους.
Ο κόσμος εξελίσσεται και παλεύει για την επιβίωση του σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Το ίδιο γίνεται και από τις Αμυντικές Βιομηχανίες και ειδικά από τα ναυπηγεία. Σε εξέλιξη σχεδίασης αλλά και κατασκευής είναι τα πλοία με ικανότητα πολλαπλών ρόλων, πολλαπλών απόστολων!
Αυτά που έλεγα για χρόνια ότι το μέλλον είναι τα Multi Role Ships.
Το ολλανδικό ναυπηγείο παλεύει μέσα στην ναυπηγική κρίση για να επιβιώσει και καλά κάνει.
Μετά από πολλές σχεδιάσεις πλοίων διαφόρων τύπων με πολλά μεγέθη εκτοπίσματος και διαστάσεων το καθένα, προχώρησε σε μια καλή πραγματικά σχεδίαση. Έφτιαξε ένα βασικό σχέδιο πλοίου και το μεγάλωσε, προσπαθώντας να καλύψει όλες τις ανάγκες, για να έχει κύκλο εργασίας!
Αυτό δηλαδή που είχαν κάνει και παλιότερα με άλλες σχεδιάσεις οι οποίες όμως δεν είχαν τις δυνατότητες να είναι το κάτι το πραγματικά διαφορετικό, αλλά σμίκρυνση –μεγέθυνση ενός βασικού σχεδίου.
Θα δώσουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα όπως τα LANDING SHIP TRANSPORT με μήκος 120/100/80 μέτρα:
LANDING SHIP LOGISTIC 80 με μήκος 80/7060/55/50/40 μέτρα:
Στα λινκ αν αλλάξετε τα μέτρα στο τέλος θα τα δείτε όλα.
Αλλά και μεγαλύτερα αποβατικά με διαφορές στο εκτόπισμα όπως τα
LANDING PLATFORM DOCK 13000/11000/9000/8000/7000:
Εδώ αλλάζετε το εκτόπισμα στο τέλος.
Υπάρχουν και άλλες σχεδιάσεις σε LOGISTIC SUPPORT VESSEL REPLENISHER16000/19000/20000/40000:
Πού στο τέλος αλλάζετε το εκτόπισμα για να δείτε τα πλοία.
Όλα αυτά όμως δεν είχαν τη δυνατότητα να πετύχουν, όπως δεν πέτυχαν όλες οι παρόμοιες σχεδιάσεις ανά τον κόσμο και ειδικά τα LPD που ήταν κυρίως αντιγραφές των μεγάλων αμερικανικών αποβατικών.
Δηλαδή με σμίκρυνση των διαστάσεων τους με ηλεκτρονικό πρόγραμμα σχεδιάσεως πλοίων και όχι νέες σχεδιάσεις.
Κανείς δεν έκατσε να σχεδιάσει ένα νέας γενεάς αποβατικό πλοίο και αυτό είναι πραγματικά πολύ οξύμωρο.
Δεν μπορείς να λες έτσι το έφτιαξε ένας, έτσι θα το φτιάξω εγώ αλλά μικρότερο και είμαι εντάξει.
Δεν θα αναφερθώ για τα δικά μου δεκάδες αποβατικά πλοία για δικές μου σχεδιάσεις, γιατί δεν είναι αυτό το θέμα του άρθρου μας.
Αλλά αν εγώ ήξερα που δεν είμαι ναυπηγός ότι μπορείς να τροποποιήσεις- αλλάξεις και της υπερκατασκευές αλλά και την δεξαμενή αποβατικών για να βγάλεις διαφορετικά πλοία ίδιων διαστάσεων με διαφορετικές ικανότητες, γιατί δεν έκαναν κάτι τέτοιο και οι ειδικοί;
Εδώ δεν ήξεραν και αγνοούσαν βασικά πράγματα που οι γέροι ναυπηγοί που δούλευαν με τον χάρακα, το μολυβί και με αριθμητικές πράξεις τα ήξεραν και αυτό είναι η ανυπαρξία σκέψης του νου στο κάτι διαφορετικό.
Έχουμε τον υπολογιστή, μάθαμε κάτι να το κάνουμε με αυτόν και δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα γιατί δεν μας το δίδαξαν.
Δεν μας δίδαξαν δηλαδή πώς να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας για να δουλεύει σε καταστάσεις εντελώς διαφορετικές.
Για να βγάζει δηλαδή το διαφορετικό, να μην αρκείται σε όσα ξέρει, να έχει ανοιχτούς ορίζοντες, να αμφιβάλει, να παλεύει και να βγάζει πατέντες και μελέτες –εργασίες.
Για αυτό έχουμε και μια καθίζηση παγκοσμίως που για αυτό ευθύνεται πρωτίστως το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν θέλει επαναστάτες αλλά πειθήνια όργανα της κάθε εξουσίας!
Η συνεχής αμφισβήτηση λοιπόν και το συνεχές ψάξιμο είναι αυτή που βγάζει τις μελέτες- εργασίες αλλά και τις πατέντες και αυτό είναι κάτι το πολύ παρεξηγημένο εδώ στην Ελλάδα.
Τα καλά μυαλά πρέπει να τα πιέσεις στο να σκέπτονται και να παράγουν ιδέες και όχι να προσπαθείς να τα ισοπεδώσεις και να καταλήξουν είτε αποτυχημένα, είτε στο εξωτερικό όπου διαπρέπουν, είτε να εκτονωθούν αλλού σε μη αποδεκτές εξτρεμιστικές καταστάσεις.
Συγχωρέστε με για το κείμενο αλλά πάντα αυτός είναι ο σκοπός μου, να βοηθήσω τα διαφορετικά μυαλά στο να παράγουν.
Να φτιάξω της κατάλληλες προϋποθέσεις για να το κάνουν εδώ στην Ελλάδα.
Η σειρά πλοίων CROSSOVER XO
Η διαφορά που το κάνει καλό με άλλα σχέδια ,είναι ότι έχει τα προσόντα και την δυναμική να πετύχει. Θα έχουν μια φρεγάτα των 131 μέτρων σε μετασκευή για:
 • XO 131 L (Logistic)
 • XO 131 A (Amphibious)
 • XO 131 C (Combatant)
Που τα ίδια πλοία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μια ποικιλία ρόλων.
ENABLING A WIDE OPERATIONAL PROFILE
 • Maritime Warfare (AAW/ASuW/ASW)
 • Special Forces / Amphibious Operations
 • Humanitarian Aid / Disaster Relief (HADR)
 • Maritime Security & Maritime Safety
 • Strategic transports
 • Search and Rescue (SAR)
 • Replenishment & Logistic support
 • Mine Counter Measures (MCM) Operations
 • Unmanned vehicle deployment (AUV/UUV/USV)
  Hydrographic Survey Operations
ΧΟ131_1
Με σχεδόν τρία όμοια πλοία ιδίου μεγέθους όμως και εκτοπίσματος, μπορεί να καλύψεις τις βασικές σου ανάγκες σε πολλούς τομείς. Διαθέτουν μήκος 131 μέτρων, αρκετά μεγάλο πλάτος 19,6 μέτρων που είναι και το πιο βασικό για να χωρέσουν πολλά πράγματα μέσα παρόλο το τόσο μικρό εκτόπισμα.
Εκτόπισμα από 5300-5500 τόνους, με 200 τόνους μεγαλύτερο εκτόπισμα για το αποβατικό και το σκάφος λογιστικής υποστήριξης, παρόλο που έχουν εξωτερικά μικρότερες υπερκατασκευές και μεγαλύτερο ελικοδρόμιο που μπορεί να δεχτεί δύο ελικόπτερα, ακόμα και ένα CH-47 Chinook.
Οι επόμενες διαφορές είναι στις μηχανές με 28 κόμβους για το πολεμικό πλοίο, 26 κόμβους για το αποβατικό και από 18-22 κόμβους για το λογιστικής υποστήριξης. Τα υπόλοιπα στοιχεία όμως είναι πραγματικά εντυπωσιακά και αφορούν το πλήρωμα των πλοίων, αλλά και τον μεγάλο αριθμών στρατιωτών που μπορούν να μεταφέρουν.
Το πολεμικό (Combatant) έχει πλήρωμα 108/125 δηλαδή 108 άτομα με ενδιαιτήσεις για 125 και μπορεί να μεταφέρει 128 στρατιώτες αλλά και να τους αποβιβάσει με τα 25 τόνων LCPV που μεταφέρει!
Το αποβατικό με σαφώς λιγότερο οπλισμό έχει 63 άτομα για πλήρωμα με χώρο για 83 άτομα, που είναι τα παραπάνω 20 άτομα το προσωπικό των αποβατικών σκαφών και ελικοπτέρων. Μπορεί να μεταφέρει 200 στρατιώτες που μπορεί να τους αποβιβάσει με τα δυο LCVP των 40 τόνων που διαθέτει, αλλά και με δυο ελικόπτερα.
Το σκάφος λογιστικής υποστήριξης έχει 56 άτομα για πλήρωμα και ενδιαιτήσεις για 83 και μπορεί να μεταφέρει 200 στρατιώτες με τα δύο LCPV των 40 τόνων ή τέσσερα μικρότερα.
Σε τι ακριβώς μπορεί να μπει και που θα το διαβάσετε στο λίνκ. Το θέμα είναι πως υπάρχει χώρος για την μεταφορά αμφιβίων θωρακισμένων οχημάτων και άλλων υλικών και πως ο διαθέσιμος χώρος του πλοίου είναι πολύ εντυπωσιακός.
ΧΟ131_2Το πλοίο έχει αρκετά καλό οπλισμό:
Έχει χώρο για 6-8 κελιά για ESSM2 δηλαδή 24-32 πυραύλους, δύο αντιπυραυλικά συστήματα, πυροβόλο, ανθυποβρυχιακές τορπίλες και 8 πυραύλους εναντίων πλοίων και μεγάλη χωρητικότητα σε μεταφερόμενο προσωπικό.
ΧΟ_SeriesΔεν θα συνεχίσουμε με άλλα χαρακτηριστικά των πλοίων, δεν είναι ο σκοπός μας να τα παρουσιάσουμε, ούτε να τους κάνουμε προωθητική διαφήμιση. Ο σκοπός μας είναι να κατανοήσουμε γιατί τα σχεδίασαν, αν έχουν θέση στο Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και πόσο κοστίζουν!
Εδώ είναι και το βασικότερο κομμάτι του κείμενου που γράφουμε, το κόστος, δηλαδή είναι χαμηλό, αλλά μήπως μπορεί να μειωθεί και άλλο;
Όλα αυτά πάντα εν σχέση με την κορβετο-φρεγάτα ALS που έχει σχεδιαστεί για την Ελλάδα.
Πόσο θα μας κοστίσουν τέσσερα πλοία, δύο πολεμικά και δύο αποβατικά; Γιατί το λογιστικής υποστήριξης έχει χαμηλής ισχύος μηχανές και χαμηλή ταχύτητα πλεύσης.
Όχι ότι δεν χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πλοίο, αλλά δεν θα το συμπεριλάβουμε στο υπολογιζόμενο κόστος γιατί είναι πιο χαμηλό από το κόστος του αποβατικού.
Αλλά, βασικά γιατί θα πηγαίναμε στα πέντε σε αριθμό πλοία και είναι δύσκολο σε πρώτη φάση αριθμητικά να ξεπεράσουμε τα τέσσερα πλοία.
ΧΟ_Series_1Εδώ το βασικό είναι, όπως είπαμε, πώς μπορούν να χρησιμοποιήσουν κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την ναυπήγηση δυο XO 131 A (Amphibious) και τουλάχιστον μελλοντικά για ενα XO 131 L (Logistic), ίσως και δυο αν υπάρξουν κονδύλια για τον Ευρωστρατό.
Αυτό είναι και το κέρδος της εταιρείας, να πείσει το υπουργείο Αμύνης της χώρας να αρχίσουν την ναυπήγηση και να εξασφαλίσει συμπληρωματικά κονδύλια από αλλού!
Αν και ακόμα και για το πολεμικό μπορείς να εξασφαλίσεις κονδύλια από την ΕΕ γιατί μεταφέρουν μεγάλο αριθμό επιβατών και έχουν δυνατότητα περίθαλψης ανθρώπων σε δύσκολες καταστάσεις.
Άλλωστε για αυτό το σχεδίασε το Ολλανδικό ναυπηγείο, για να εκμεταλλευτεί αυτήν την δυνατότητα και να παρέχει ένα πολύ οικονομικότερο προϊόν στον αγοραστή από την ονομαστική αξία του και να έχει αρκετές πωλήσεις.
Αν το αποκτήσει ένα Ευρωπαϊκό κράτος και εξασφαλίσει κονδύλια από την ΕΕ, το ίδιο θα γίνει και για τα υπόλοιπα πλοία που θα ναυπηγηθούν για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που σχεδίασαν αυτά τα πλοία.
Ο άλλος είναι το σαφώς χαμηλότερο κόστος και κατά τη σχεδίαση της κλάσης και κατά την κατασκευή της σειράς των πλοίων γιατί είναι κατά 80% όμοια.
Αν και στην πράξη είναι παραπάνω γιατί οι διαφορές είναι περισσότερο σε εσωτερικές διαμορφώσεις. Αν και η σχεδίαση είναι βασικά ίδια με το ίδιο πλάτος για όλη τη σειρά των πλοίων ΧΟ.
Θα το διαπιστώσετε αυτό διαβάζοντας τον παρακάτω πίνακα, βλέποντας ότι όλα τα πλοία έχουν το ίδιο πλάτος (ακτίνα).
ΧΟ_Series_panelΣτην πράξη, όπως θα δούμε από την παρακάτω εικόνα τοποθετούν ένα, δυο ή τρία κομμάτια εσωτερικά, αφήνοντας το δυο μεγάλα κομμάτια της πλώρης και πρύμνης ίδια, συν την επιπλέον διαμόρφωση στο επάνω μέρος στο μέσον του πλοίου. Έτσι, όπως καταλαβαίνουμε, με αυτόν τον τρόπο χαμηλώνει το κόστος κατασκευής.
ΧΟ_Series_2Εδώ εξαιρέσαμε τα δυο πιο μικρά πλοία αλλά και το μεγαλύτερο.
Τα δυο μικρά λόγο χαμηλής ταχύτητας ανήκουν περισσότερο στην κατηγορία των περιπολικών ανοιχτής θαλάσσης, ενώ το μεγαλύτερο της κατηγορίας είναι κατά 7 μέτρα μεγαλύτερο στο μήκος από το πολεμικό ΧΟ 131, για να τοποθετηθούν οι μεγαλύτερες μηχανές και αυξημένο κόστος αλλά και αυξημένο στόχο στο ραντάρ!
Έτσι θα φαινόταν από μακριά τι μέγεθος πλοίου είναι, εν σχέση με το ΧΟ 131 αποβατικό ή από το λογιστικής υποστήριξης.
Ενώ τα ιδίου μήκους πλοία δεν διαφέρουν στο στίγμα του ραντάρ παρά ελάχιστα που δεν φαίνεται από μακριά.
Ενώ μετωπικά όλα τα πλοία της σειράς έχουν το ίδιο ίχνος στο ραντάρ, έτσι δεν γνωρίζεις ποιο πλοίο έχεις να αντιμετωπίσεις. Αυτό δηλαδή που φαίνεται για όλα τα πλοία της σειράς ΧΟ 131 από όλες τις πλευρές.
Αν και η δική μου σχεδιαστική λύση ήταν ένα μεγαλύτερου μεγέθους πλοίου, με περισσότερες πατέντες επάνω για τη αποδέσμευση διαφόρων τύπων αποβατικών και με μεγαλύτερο οπλισμό.
Δηλαδή ένα πλοίο που θα έκανε ταυτόχρονα δυο δουλειές και θα ήταν ικανό να πολεμήσει και να αποβιβάσει στρατεύματα.
Γιατί πιστεύω πως θα ήταν ακόμα καλύτερη λύση για το Αιγαίο ένα τέτοιο πλοίο, θα συνεχίσουμε με το υπολογισμένο κοστών των τεσσάρων πλοίων.
ΧΟ_Series_3Όχι δεν μας συμφέρει με τίποτα να αποκτήσουμε την κορβετο-φρεγάτα ALS που έχει σχεδιαστεί για την Ελλάδα!
Το ελάχιστο κόστος του προγράμματος είχε υπολογιστεί στα 250 εκατομμύρια ευρώ ανά πλοίο και ένα δισεκατομμύριο € για τέσσερα!
Με τα ίδια χρήματα μπορούμε να αποκτήσουμε τέσσερα CROSSOVER ΧΟ 131!
Είμαι παράλογος;
Όχι, αυτό λέει η λογική, άσχετα αν αυτό φαίνεται ανέφικτο λόγω της διαφοράς του κόστους των πλοίων.
Εδώ μπορείς να πάρεις 500-600 εκατομμύρια ευρώ από κονδύλια της ΕΕ, βάσει λογικής από τα προγράμματα άλλων πλοίων LPD και ελικοπτεροφόρων αποβατικών που πήραν μέχρι και το 50% των πλοίων!
Για αυτό και τα διαμόρφωσαν έτσι για να μπορούν ακόμα και τα πολεμικά πλοία να πάρουν χρήματα, αφού έχουν χώρους για νοσοκομειακή περίθαλψη αλλά και χώρους ενδιαίτησης επιβατών.
Έτσι θα έχεις ένα κονδύλι 1,6 δισεκατομμυρίων € που φτάνει άνετα για τέσσερα πλοία CROSSOVER ΧΟ 131 με πολύ καλύτερες δυνατότητες που μπορείς να κάνεις τη δουλειά και των φρεγατών τύπου «S» και των αερόστρωμνων ZUBR, να μεταφέρεις ενισχύσεις σε ένα μεγάλο νησί και να ανακαταλάβεις ένα μικρό με τα LCPV και τα αμφίβια οχήματα (400 εκατομμύρια ευρώ ανά πλοίο).
Κάνουν και άλλες δουλειές όμως και θα δώσουν πολλές δυνατότητες στο Ναυτικό μας, από ναρκοθέτιδες μέχρι Chinook μεταφέρουν στο ελικοδρόμιο και η μεταφορά 128-200 στρατιωτών είναι για εμάς πολύτιμη!
Όπως πολύτιμη είναι και η δυνατότητα αποβίβασης με τα LCVP ή η αεραπόβαση με τα ελικόπτερα.
ΧΟ_Series_4Όχι δεν στοιχίζουν τα δυο ΧΟ131 C και τα δυο XO 131 A τόσο πολύ!
Το κόστος του 1,5-1,6 δισεκατομμυρίου ευρώ είναι για τα 4 πολεμικά ΧΟ 131 C! Δηλαδή υπολογιζόμενο κόστος πλοίου κάτω από τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος των αποβατικών ΧΟ 131 Α είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια €.
Δηλαδή θα μας στοίχιζαν κάτω από 1,3 εκατομμύρια €, υπολογιζόμενο κόστος τα 1250 εκατομμύρια. Με δυνατότητα κατόπιν πολλών υπολογισμών και ψαξίματος για τα κονδύλια της ΕΕ, είναι λογικό τα 250-300 εκατομμύρια € να αποκτηθούν από την ΕΕ.
Έτσι θα μας κοστίσουν, στην πράξη, κάτω από ένα δισεκατομμύριο € και τα 4 πλοία.
Ένα κόστος από 100 εκατομμύρια κάθε έτος για 10 χρόνια που είναι λογικό για το πρόγραμμα των τεσσάρων πλοίων η επιμήκυνση των πληρωμών, αλλά και η απόκτηση τουλάχιστον ενός ακόμα ή και δυο πλοίων λογιστικής υποστήριξης.
Έτσι φτάσαμε στα έξι πλοία, από δυο, το κάθε ένα, που και εδώ μπορούμε να πάρουμε χρήματα, για το λογιστικής υποστήριξης, από κονδύλια της ΕΕ, οπότε θα μας κοστίσει το μισό. Δηλαδή κάτω από 200 εκατομμύρια € το κάθε ένα, με 200 εκατομμύρια επιδότηση από ΕΕ θα μας κτίσουν στο μισό.
Προσοχή δεν κοστίζουν 200 εκατομμύρια € τα πλοία, ούτε 250 εκατομμύρια τα αποβατικά. Το κόστος όμως έχει προσδιορισθεί σε βάθος δεκαετίας, δηλαδή στο μελλοντικό κόστος και όχι στο τωρινό.
Εκατό εκατομμύρια κάθε έτος για δώδεκα χρόνια μας κάνουν 1,2 δις που τόσο θα μας κοστίσουν στην πραγματικότητα τα έξι πλοία που αναφέραμε.
Στο βασικό σχεδιασμό πρέπει πρώτα να ναυπηγηθούν τα δυο πολεμικά ΧΟ 131, γιατί η αύξηση του κόστους ένα έτος είναι μεγαλύτερη και μετά τα υπόλοιπα.
Στα ελληνικά ναυπηγεία μπορούν να κατασκευαστούν άνετα με ένα πλοίο ανά δυο έτη.
Εξου και τα 12 χρόνια του προγράμματος για να μπορείς να στριμώξεις στο πρόγραμμα και να ναυπηγήσεις και άλλα μικρότερα πλοία της σειράς ΧΟ 131 αν υπάρξουν κονδύλια, σαν περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης.ΧΟ_Series_5Για αυτό την πολεμική βιομηχανία πρέπει να την αναλάβει κάποιος που γνωρίζει σφαιρικά όλα τα θέματα!
Αυτός που έχει τις κατάλληλες γνώσεις για να βρει τις λύσεις!
Δηλαδή, κύριοι Ολλανδοί δεν θα πάρετε μόνο εσείς κονδύλια για τα πλοία σας από την ΕΕ! Θα πάρουμε και εμείς, για αυτό και δεν αναφέρομαι σε δικά μου πλοία, γιατί θα στα δώσουν τα χρήματα αφού τα έδωσαν και σε άλλους χωρίς αντιρρήσεις!
Ασφαλώς και το καλύτερο θα είναι να έχουν ναυπηγηθεί πλοία για την Ολλανδία, για να έχεις γνώση το τι έχει προηγηθεί και πόσα κονδύλια από την ΕΕ πήραν.
Ξέρετε πόσα κονδύλια θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε και από ΕΕ και από το ΝΑΤΟ και τα έχουμε αφήσει να χαθούν έτσι;
Πάνω από ένα δισεκατομμύριο € για να μην σας πω πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ αν πάμε πιο πίσω στο παρελθόν!
Ασφαλώς και δεν αναφέραμε τη δεκαετία του ’80 δεν πήγα τόσο πίσω. Δυστυχώς για εμάς αφήσαμε πολλές ευκαιρίες να χαθούν ανεκμετάλλευτες.
Η τελική ερώτηση που μου κάνουν πάντα είναι μια: «Που θα βρούμε τα χρήματα;» και«Ότι δεν έχουμε χρήματα» και «Αυτό γίνεται για δεκαετίες!»
Η απάντηση μου είναι μια: «Πως υπάρχουν χρήματα αλλά εμείς οι ξύπνιοι τα αφήνουμε να χάνονται. Στην κυριολεξία τα πετάμε στα σκουπίδια αντί για να τα διοχετεύουμε στης ανάγκες μας.»
Θα πω μόνο μια πηγή χρημάτων αν και είναι δυο: «Τα δυο εργοστάσια επεξεργασίας των θειούχων μεταλλευμάτων που δεν έγιναν πότε στην Ελλάδα.»
Από το 1973 το συζητάνε και φεύγουν τα μεταλλεύματα στο εξωτερικό, χάνοντας 500 εκατομμύρια € ετησίως!
Προσοχή ο υπολογισμός έχει γίνει με την χαμηλότερη τιμή της δεκαετίας των μεταλλευμάτων και του χρυσού, ασημιού κ.λπ. που παράγουν. Εκατό εκατομμύρια θα μας στοιχίσουν ετησίως τα έξι πλοία για δώδεκα χρόνια.
Φανταστείτε τι άλλο θα μπορούσαμε να αποκτήσουμε με τα υπόλοιπα 400 εκατομμύρια € ετησίως.
Αν και το σωστό είναι η αναγωγή σε βάθος εικοσαετίας γιατί τόσο πρέπει να διαρκέσει η παραγωγή τεθωρακισμένων και 6Χ6 θωρακισμένων οχημάτων.
Λύσεις υπάρχουν λοιπόν αλλά εμείς δεν τις εκμεταλλευτήκαμε ποτέ για να ισχυροποιήσουμε την Εθνική Άμυνα μας και να φτιάξουμε μια αυτάρκη και μεγάλη Αμυντική Βιομηχανία.
Θα μπορούσα να σας πω και άλλους τρόπους για να βρεθούν και άλλα κονδύλια γιατί τα έχω ψάξει τα πράγματα, τα έχω αναφέρει δε και στους υπευθύνους αλλά αυτοί αγρόν ηγόρασαν που λέμε.
Μόλις άκουγαν πως έχω και τη λύση της εξεύρεσης των κονδυλίων, ούτε που ήθελαν να με συναντήσουν.
Αν το ήθελαν και Αμυντική Βιομηχανία και ακμάζων ναυπηγεία θα είχαμε.
Ο λόγος που αναφέρω τα εν λόγω πλοία είναι μόνο και μόνο για τα κονδύλια που μπορούμε να πάρουμε από την ΕΕ και επειδή έχουμε επιτακτική ανάγκη ναυπήγησης νέων πλοίων πριν να είναι πολύ αργά.
Γιατί αν δεν γίνει κάτι στο επόμενο έτος τότε θα έχουμε μεγάλο, μα πολύ μεγάλο πρόβλημα.ΧΟ_Series_6Δείτε αναλυτικά η σειρά των πλοίων με πλήρη στοιχεία στο λινκ
Institute of Development Research and Development Weapon Systems.
Από το Ινστιτούτο Έρευνας Ανάπτυξης και Εξέλιξης Οπλικών Συστημάτων.
«Μικρός Ήρωας», Δικαίος Γεώργιος
ΠΗΓΗ
https://limitofadvance.wordpress.com/2015/12/27/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%AC%CE%B4%CF%89%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%86%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%AF/#more-36056