Τετάρτη 31 Αυγούστου 2016

Εκπαίδευση Μονάδων Καταδρομών


Το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε από την Ε΄ Μοίρα Καταδρομών επιχειρησιακή εκπαίδευση  στον ορεινό αγώνα και σε αντικείμενα αναρριχήσεων – καταρριχήσεων.ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=92326&cat_id=14&la=1

Έκτακτη Επιχειρησιακή Αξιολόγηση Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας


Πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016, από τη Γενική Επιθεώρηση του ΓΕΣ, έκτακτη επιχειρησιακή αξιολόγηση του Τμήματος Χρονικών Ετοιμοτήτων της ΧΧΙ Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας.
Κατά τη διάρκεια της ενεργοποίησης του Τμήματος, η οποία εκτελέσθηκε χωρίς προειδοποίηση ώστε να εξαχθούν ρεαλιστικά συμπεράσματα, εφαρμόσθηκαν στο σύνολό τους όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Διαπιστώθηκε το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας του Σχηματισμού, η λειτουργικότητα των οπλικών συστημάτων και μέσων, το υψηλό ηθικό και η γνώση της αποστολής από το προσωπικό.ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=92322&cat_id=14&la=1

Εκπαίδευση Αλεξιπτωτιστών


Την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016, πραγματοποιήθηκε η συντήρηση ικανότητας Αλεξιπτωτιστού Β΄ Εξαμήνου 2016, του προσωπικού των Μονάδων και Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της 1ΗΣ Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών, με εκτέλεση αλμάτων στατικού ιμάντα και ελεύθερης πτώσης από αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=92320&cat_id=14&la=1

Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου - 1 Σεπτεμβρίου


Ημ. Εορτής:1 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή, ὁ Σ. Εὐστρατιάδης στὸ Ἁγιολόγιό του, γράφει τὰ ἑξῆς: «Λέξις λατινικὴ (indictio) ὁρισμὸν σημαίνουσα καθ’ ὂν κατὰ δεκαπενταετὴ περίοδον ἐπληρώνοντο εἰς τοὺς αὐτοκράτορας τῶν Ρωμαίων οἱ φόροι. Κατὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν, τὴν ἀρχὴν τῆς ἰνδικτιῶνος εἰσήγαγεν ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ (1 – 14), ὄτε διέταξε τὴν γενικὴν τῶν κατοίκων τοῦ Ρωμαϊκοῦ κράτους ἀπογραφὴν καὶ τὴν εἴσπραξιν τῶν φόρων, κατὰ τὴν πρώτην τοῦ Σεπτεμβρίου μηνός. Ἀπὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου (313) ἐγένετο ἐπισήμως χρῆσις τῆς Ἰνδικτιῶνος ὡς χρονολογίας. Ἔκτοτε δὲ ἡ ἐκκλησία Κωνσταντινουπόλεως μέχρι τοῦ νῦν ἑορτάζει τὴν 1η Σεπτεμβρίου ὡς ἀρχὴν τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους».
«Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου χρόνου, ὢ καὶ παλαιὲ καὶ δι’ ἀνθρώπους νέε».

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος β’.
Ὁ πάσης Δημιουργός τῆς κτίσεως, ὁ καιροὺς καὶ χρόνους ἐν τῇ ἰδὶᾳ ἐξουσίᾳ θέμενος, εὐλόγησον τὸν στέφανον, τοῦ ἐνιαυτοῦ τῆς χρηστότητός σου, Κύριε, φυλάττων ἐν εἰρήνῃ τοὺς βασιλεῖς καὶ τὴν πόλιν σου, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθεὶς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Ὁ τῶν αἰώνων Ποιητὴς καὶ Δεσπότης, Θεὲ τῶν ὅλων Ὑπερούσιε ὄντως, τὴν ἐνιαύσιον εὐλόγησον περίοδον, σώζων τῷ ἐλέει σου, τῷ ἀπείρῳ Οἰκτίρμων, πάντας τοὺς λατρεύοντας, σοὶ τῷ μόνῳ Δεσπότῃ, καὶ ἐκβοῶντας φόβῳ Λυτρωτά· Εὔφορον πᾶσι, τὸ ἔτος χορήγησον.

Μεγαλυνάριον.
Ἄναρχε Τρισήλιε Βασιλεῦ, ὁ καιρῶν καὶ χρόνων, τὰς ἑλίξεις περισκοπῶν, εὐλόγησον τὸν κύκλον, τῆς νέας περιόδου, τὰς ἀγαθάς σου δόσεις, πᾶσι δωρούμενος.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/510/sxsaintinfo.aspx

Τρίτη 30 Αυγούστου 2016

Κατάθεσις Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου


Ημ. Εορτής:31 Αυγούστου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου. Οἱ γνῶμες γιὰ ποὶος αὐτοκράτορας τὴν ἔκανε διίστανται, ἄλλοι λένε ὅτι ἔγινε ἀπὸ τὸ βασιλιὰ Ἀρκάδιο καὶ ἄλλοι ἀπὸ τὸ γιό του, Θεοδόσιο τὸν Β’.
Ἡ τιμία Ζώνη μεταφέρθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερουσαλὴμ στὴν Κωνσταντινούπολη καὶ τοποθετήθηκε σὲ μία χρυσὴ θήκη. Ἡ θήκη αὐτή, ὀνομάστηκε Ἁγία Σωρός. Ὁ βασιλιὰς Λέων ὁ Σοφός, ἄνοιξε τὴν Ἁγία Σωρό, μετὰ ἀπὸ 410 χρόνια γιὰ νὰ ἐπικαλεσθεῖ τὴν Θεία Χάρη της, ἐπειδὴ ἡ σύζυγός του διακατείχετο ἀπὸ ἕναν δαίμονα.
Ἀφοῦ λοιπὸν τὴν προσκύνησαν, ὁ Πατριάρχης ἅπλωσε τὴν τίμια Ζώνη ἐπάνω στὴ βασίλισσα καὶ ἀμέσως ἐλευθερώθηκε ἀπὸ τὸ δαιμόνιο.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ’.
Θεοτόκε Ἀειπάρθενε, τῶν ἀνθρώπων ἡ σκέπη, Ἐσθῆτα καὶ Ζώνην τοῦ ἀχράντου σου σώματος, κραταιὰν τῇ πόλει σου περιβολὴν ἐδωρήσω, τῷ ἀσπόρῳ τόκῳ σου ἄφθαρτα διαμείναντα· ἐπὶ σοὶ γὰρ καὶ φύσις, καινοτομεῖται καὶ χρόνος. Διὸ δυσωποῦμέν σε, εἰρήνην τῇ πολιτείᾳ σου δώρησαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Πρὸς δόξαν ἀκήρατον, ἀνερχομένη Ἁγνή, χειρί σου δεδώρησαι, τῷ Ἀποστόλῳ Θωμᾷ, τὴν πάνσεπτον Ζώνην σου· ὅθεν Παρθενομῆτορ, τὴν κατάθεσιν ταύτης, ἄγοντες χαρμοσύνως, τὴν σὴν χάριν ὑμνοῦμεν, δι’ ἧς περιζωννύμεθα, ἰσχὺν ἀήττητον.

Κοντάκιον  Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Τὴν θεοδόχον γαστέρα σου Θεοτόκε, περιλαβοῦσα ἡ Ζώνη σου ἡ τιμία, κράτος τῇ πόλει σου ἀπροσμάχητον, καὶ θησαυρὸς ὑπάρχει, τῶν ἀγαθῶν ἀνέκλειπτος, ἡ μόνη τεκοῦσα Ἀειπάρθενος.

Μεγαλυνάριον.
Σύνδησον ἀγάπῃ εἰλικρινεῖ, Κεχαριτωμένη, Παντευλόγητε Μαριάμ, τοὺς τῇ καταθέσει, τῆς σῆς παντίμου Ζώνης, ὑμνοῦντας τὰς ἀπείρους, εὐεργεσίας σου.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/501/sxsaintinfo.aspx

Δευτέρα 29 Αυγούστου 2016

Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως


Ημ. Εορτής:30 Αυγούστου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:340 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Ἀλέξανδρος

Ἦταν, ὅπως λέγουν, «ἀποστολικοὶς χαρίσμασι λαμπρυνόμενος». Σὰν πρεσβύτερος ἀκόμα, διακρινόταν γιὰ τὴ μεγάλη του εὐσέβεια, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀγαθότητά του.
Στὴν Α’ Οἰκουμενικὴ σύνοδο, ποὺ ἔγινε στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας, ὁ τότε Πατριάρχης τὸν ἐξέλεξε ἀντιπρόσωπό του. Καὶ ὅταν στὴν Σύνοδο αὐτὴ καταδικάστηκε ὁ Ἁρεῖος, ὁ Ἀλέξανδρος, ἂν καὶ γέροντας 70 χρονῶν, δέχθηκε νὰ περιοδεύσει στὴν Θρᾴκη, Μακεδονία, Θεσσαλία καὶ στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, γιὰ νὰ διδάξει καὶ νὰ γνωστοποιήσει τὰ ὀρθὰ δόγματα τῶν ἀποφάσεων τῆς Συνόδου τῆς Νικαίας. Ἀλλὰ ἐνῷ βρισκόταν στὴν περιοδεία αὐτή, ὁ πατριάρχης Μητροφάνης ἀπεβίωσε. Ὅρισε ὅμως διάδοχό του τὸν Ἀλέξανδρο, διότι, παρὰ τὸ γῆρας του, εἶχε τὰ κατάλληλα ἐφόδια γιὰ τὴ διακυβέρνηση τῆς ἀρχιεπισκοπῆς τῆς πρωτευούσης.
Πράγματι, σὰν Πατριάρχης ὁ Ἀλέξανδρος ἀνταποκρίθηκε σωστὰ στὶς δύσκολες περιστάσεις τῶν καιρῶν. Τότε ὁ Ἁρεῖος εἶχε ἐξαπατήσει τὸ βασιλιὰ Κωνσταντῖνο ὅτι δῆθεν πιστεύει ὀρθά. Καὶ ὁ βασιλιὰς διέταξε τὸν Ἀλέξανδρο νὰ ἀφήσει τὸν Ἁρεῖο νὰ μετέχει τῆς Θείας Κοινωνίας. Ὁ Ἀλέξανδρος, λυπημένος, προσευχήθηκε στὸν Θεὸ καὶ ζήτησε τὴν βοήθειά Του. Ἡ δέηση τοῦ Ἱεράρχη εἰσακούσθηκε. Καὶ τὸ πρωὶ ποὺ ὁ Ἁρεῖος μὲ πομπὴ θὰ πήγαινε στὴν ἐκκλησία, βρέθηκε τὸ σῶμά του σχισμένο καὶ σκωληκόβρωτο!
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξανδρος ἀπεβίωσε εἰρηνικὰ τὸ 340 μ.Χ.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τὴν ὡραιότητα.
Μύσται οὐράνιοι ἀποδεικνύμενοι, θεῖοι ἐκφάντορες τῷ κόσμῳ ὤφθητε, τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ, ποιμάναντες θεαρέστως, ἱερὲ Ἀλέξανδρε, τῆς Τριάδος ὁ πρόμαχος, Ἰωάννη ἔνδοξε, ὁ τῆς χάριτος τρόφιμος, καὶ Παῦλε Ἱερέων ἀκρότης· ὅθεν ὑμᾶς ἀνευφημοῦμεν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Τὴν τριάδα σήμερον, Ἱεραρχῶν τῶν Ὁσίων, ἱεροῖς ἐν ᾄσμασιν, ἐγκωμιάσωμεν πάντες· οὗτοι γὰρ, ὡς οἰκονόμοι τῶν ἀπορρήτων, νέμουσι, χάριν ἀέναον τοῖς βοῶσιν, ὦ Ἀλέξανδρε παμμάκαρ, καὶ Ἰωάννη, σὺν Παύλῳ χαίρετε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις τῶν Πατέρων τριὰς σεπτή, Ἀλέξανδρε μάκαρ, σὺν τῷ Παύλῳ τῷ εὐκλεεῖ, καὶ τῷ Ἰωάννη, ἡ τρίφωτος λυχνία, ἡ πᾶσαν Ἐκκλησίαν, καταπυρσεύουσα.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/488/sxsaintinfo.aspx

Κυριακή 28 Αυγούστου 2016

Τουρκικές απώλειες στη Βόρεια Συρία (Βίντεο)

Τις πρώτες απώλειες, από την εισβολή τους στη Βόρεια Συρία, σε άψυχο και έμψυχο υλικό φαίνεται να έχουν οι Τούρκοι καθώς ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με αντιαρματικά που εξαπέλυσαν Κούρδοι πολιτοφύλακες εναντίον δύο τουρκικών αρμάτων μάχης ενώ υπάρχουν φήμες και για την απώλεια ενός ακόμα άρματος μάχης.

Παράλληλα χθες τέσσερις ρουκέτες εκτοξεύθηκαν εναντίον ενός σημείου ελέγχου της αστυνομίας έξω από τον χώρο αναμονής των VIP στο αεροδρόμιο του Ντιγιάρμπακιρ χωρίς όμως θύματα.

Ως τόσο η Τουρκία αυξάνει τις δυνάμεις που εμπλέκει στη επίθεση στέλνοντας περισσότερα άρματα νέας τεχνολογίας.

SDF Rockets Hit 2 Tanks, Turkey Enter Syria Quagmire


ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/amina/tourkia/4257-tourkikes-apoleies-sti-voreia-syria-vinteo

Τα νέα περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ.

Ποικιλία νέων οχημάτων διαθέτουν πλέον τα σώματα ασφαλείας. Τα παμπάλαια Citroen Xsara με εκατομμύρια χιλιομέτρων στα κοντέρ τους αντικαθίστανται με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς με νέα αυτοκίνητα, που σαφώς είναι πιο ασφαλή, πιο γρήγορα, με χαμηλότερη κατανάλωση και φυσικά χαμηλότερος εκπεμπόμενους ρύπους.

 Πιο πρόσφατη απόκτηση αυτή της Αττικής Οδού η διαχειρίστρια εταιρεία της οποίας προμήθευσε την τροχαία του αυτοκινητόδρομου με νέα περιπολικά, αντικαθιστώντας τα Skoda Octavia με Peugeot 308. Μάλιστα επέλεξαν τον diesel 1600άρη BLUEHDi κινητήρα απόδοσης 120 αλόγων.

Το γαλλικό μοντέλο με το συγκεκριμένο κινητήρα, αναπτύσσει ταχύτητα που πλησιάζει τα 200 km/h, με κατανάλωση που η εργοστασιακή της τιμή ορίζεται στα 3.1lt/100 km.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανάμεσα στα υποψήφια μοντέλα ήταν το νέο Octavia, το οποίο απορρίφθηκε λόγω τις προηγούμενης ρευστής κατάστασης με την εκπροσώπηση στη χώρα μας (πλέον λύθηκε με την εκπροσώπηση της Kosmocar AE), αλλά και το Volvo V40. Μάλιστα το Σουηδικό μοντέλο, πέρα από τις επιδόσεις την οικονομία κλπ, προκρίθηκε στον… τελικό και λόγο του ότι ήταν ιδιαίτερα ασφαλές για τους επιβάτες του, ενώ θα ήταν και συμβολική η κίνηση ως «το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που έχει κατασκευαστεί (σύμφωνα με τον Euro NCAP στον ασφαλέστερο αυτοκινητόδρομο της χώρας».

Το V40 τελικά απορρίφθηκε σε σχέση με το 308, με τη λογική ότι δεν θα μπορούσε η Τροχαία να έχει στη διάθεσή της ένα αυτοκίνητο της πολυτελούς κατηγορίας, εν μέσω οικονομικής κρίσης, έστω κι αν αυτό δε θα το αγόραζε το κράτος αλλά η ιδιωτική εταιρεία.

Πρόσφατα η Ελληνική αστυνομία προμηθεύτηκε με 226 αυτοκίνητα Suzuki S-Cross, τα οποία εφοδιάζονται με τον πετρελαιοκινητήρα 1.6 DDiS, απόδοσης 120 ίππων, με πλούσιο εξοπλισμό ασφάλειας, άνεσης, σύστημα auto Start-Stop για επιπλέον οικονομία και βέβαια τον απαραίτητο επιπλέον ειδικό αστυνομικό εξοπλισμό. Την τελευταία τριετία η ΕΛΑΣ έχει προμηθευτεί με Citroen Picasso, Citroen C4, Hyundai i30, Mitsubishi Lancer και για πρώτη φορά με pickup για την περιφερειακών διευθύνσεων, με Nissan Navara. Τέλος και το λιμενικό έχει ενισχυθεί πρόσφατα με Nissan Qashqai.

Σημειώστε πως η ΕΛΑΣ διαθέτει και περιπολικά με… πολιτική περιβολή, όπως VW Passat, Skoda Octavia κα τα οποία διαθέτουν και το σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (APNR), το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο πλήρωμα να μαθαίνει άμεσα την ταυτότητα του ιδιοκτήτη του αυτοκινήτου και άλλα στοιχεία, όπως αν εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις εις βάρος του, αν υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες (τέλη κυκλοφορίας κλπ).

http://defencenews.gr/asfaleia/ethniki-asfaleia/4256-ta-nea-peripolika-tis-el-as

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου


Ημ. Εορτής:29 Αυγούστου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

«Οὐκ ἐξεστὶ σοι ἔχειν, τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου». Δὲν σοῦ ἐπιτρέπεται ἀπὸ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ νὰ ἔχεις τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου, ὁ ὁποῖος ζεῖ ἀκόμα. Λόγια τοῦ Τιμίου Προδρόμου, ποὺ ἀποτελοῦσαν μαχαιριὲς στὶς διεφθαρμένες συνειδήσεις τοῦ βασιλιὰ Ἡρώδη Ἀντίπα καὶ τῆς παράνομης συζύγου του Ἡρωδιάδος, ποὺ ἦταν, γυναίκα τοῦ ἀδελφοῦ του Φιλίππου.
Ὁ Ἡρώδης, μὴ ἀνεχόμενος τοὺς ἐλέγχους τοῦ Προδρόμου, τὸν φυλάκισε. Σὲ κάποια γιορτὴ ὅμως τῶν γενεθλίων του, ὁ Ἡρώδης ὑποσχέθηκε μὲ ὅρκο νὰ δώσει στὴν κόρη τῆς Ἡρωδιάδος ὅτι ζητήσει, διότι τοῦ ἄρεσε πολὺ ὁ χορός της. Τότε ἡ αἱμοβόρος Ἡρωδιὰς εἶπε στὴν κόρη της νὰ ζητήσει στὸ πιάτο τὸ κεφάλι τοῦ Ἰωάννη. Πράγμα ποὺ τελικὰ ἔγινε.
Ἔτσι, ὁ ἔνδοξος Πρόδρομος τοῦ Σωτῆρος θὰ παραμένει στοὺς αἰῶνες ὑπόδειγμα σὲ ὅλους ὅσους θέλουν νὰ ὑπηρετοῦν τὴν ἀλήθεια καὶ νὰ ἀγωνίζονται κατὰ τῆς διαφθορᾶς, ἀνεξάρτητα ἀπὸ κινδύνους καὶ θυσίες.
Καὶ νὰ τί λένε οἱ 24 πρεσβύτεροι τῆς Ἀποκάλυψης στὸν Θεὸ γιὰ τοὺς διεφθαρμένους: «ἦλθεν... ὁ καιρὸς τῶν ἐθνῶν κριθῆναι... καὶ διαφθεῖραι τοὺς διαφθείροντας τὴν γῆν’. Ἦλθε, δηλαδή, ὁ καιρὸς τῆς ἀνάστασης τῶν νεκρῶν γιὰ νὰ κριθεῖ ὁ κόσμος καὶ νὰ καταστρέψεις (Θεέ μου) ἐκείνους, ποὺ μὲ τὴ διεφθαρμένη ζωὴ τους διαφθείρουν καὶ καταστρέφουν τὴν γῆ.

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος β’.
Μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκωμίων· σοὶ δὲ ἀρκέσει ἡ μαρτυρία τοῦ Κυρίου Πρόδρομε· ἀνεδείχθης γὰρ ὄντως καὶ Προφητῶν σεβασμιώτερος, ὅτι καὶ ἐν ῥείθροις βαπτίσαι κατηξιώθης τὸν κηρυττόμενον. Ὅθεν τῆς ἀληθείας ὑπεραθλήσας, χαίρων εὐηγγελίσω καὶ τοὶς ἐν Ἅδῃ, Θεὸν φανερωθέντα ἐν σαρκί, τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, καὶ παρέχοντα ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς πάντων ὑπέρτερος, τῶν Προφητῶν ἀληθῶς, αὐτόπτης καὶ Πρόδρομος, τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Προφήτα γεγένησαι, ὅθεν καὶ παρ’ Ἡρώδου, ἐκτμηθεῖς σου τὴν Κάραν, ἔδραμες τοὶς ἐν Ἅδῃ, προκηρύξαι τὸ λύτρον διὸ σὲ Ἰωάννη Βαπτιστά, ποθῶ γεραίρομεν.

Κοντάκιον  Ἦχος πλ. α’. 
Ἡ τοῦ Προδρόμου ἔνδοξος ἀπoτομὴ, οἰκονομία γέγονέ τις θεϊκή, ἵνα καὶ τοῖς ἐν Ἅδῃ, τοῦ Σωτῆρος κηρύξῃ τὴν ἔλευσιν. Θρηνείτω οὖν Ἡρωδιάς, ἄνομον φόνον αἰτήσασα· οὐ νόμον γὰρ τὸν τοῦ Θεοῦ, οὐ ζῶντα αἰώνα ἠγάπησεν, ἀλλ’ ἐπίπλαστον πρόσκαιρον.

Μεγαλυνάριον.
Κἂν ἐτμήθης Κάραν ὦ Βαπτιστά, φθέγγεται ἠ γλῶσσα, τὸν Ἡρώδην ἐλέγχουσα· Λόγου τὴν φωνήν σε, σιγῆσαι γὰρ οὐκ ἔδει, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐν Ἅδῃ, Χριστὸν κηρύξασθαι.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/482/sxsaintinfo.aspx

Σάββατο 27 Αυγούστου 2016

Οι Τουρκικές δυνάμεις ήρθαν σε σύγκρουση με τους Κούρδους (YPG) βόρεια της Ιεράπολης στην Συρία !!


Ο τουρκικός στρατός έριξε  πυρά πυροβολικού στους Κούρδους (YPG) οι οποίοι φέρεται να προσπάθησαν  να κινηθούν  προς τα νότια της συριακής πόλης Ιεράπολη της Συρίας , γράφει ο τουρκικός τύπος.
Μια τουρκική πηγή ασφαλείας, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, επιβεβαίωσε το βομβαρδισμό αυτό και την  μεγάλη ένταση που υπάρχει στην περιοχή   .
Οι βομβαρδισμοί σημειώθηκαν βόρεια της πόλεως Ιεράπολη , προς την περιοχή που ελέγχεται από τις δυνάμεις των Κούρδων της Συρίας.
«Οι  Κούρδοι μαχητές δεν έλαβαν  σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση από τις τουρκικές δυνάμεις», τονίζει το δημοσίευμα. Η Jarablus βρίσκεται περίπου 40 χλμ βόρεια της Ιεράπολης .
Ένας άλλος αξιωματούχος των τουρκικών υπηρεσιών ασφαλείας είπε νωρίτερα ότι η παρουσία του DAESH ή των Σύρων Κούρδων κοντά στα τουρκικά σύνορα είναι  «απαράδεκτη».
«Ο τουρκικός στρατός  ξεκίνησε βολές πυροβολικού στις  θέσεις των τζιχαντιστών  και των Κούρδων  στη βόρεια Συρία ρίχνοντας περίπου 20 φορές,  για να ανοίξει ένα διάδρομο για την μετριοπαθή  αντιπολίτευση», δήλωσε  ένας άλλος Τούρκος  αξιωματικός   στο Reuters.
Η Άγκυρα έχει συχνά εκφράσει την ανησυχία της για την παρουσία των Μονάδων Προστασίας του PYD και του (YPG) κατά μήκος των τουρκικών συνόρων,  και διατηρεί  άκαμπτη  στάση μη επιτρέποντας στους Κούρδους με  οποιοδήποτε τρόπο να δημιουργήσουν  κουρδικό κράτος στην βόρειο Συρία.
Νωρίτερα τη Δευτέρα, ο υπουργός Εξωτερικών Μελβούτ Τσαβούσογλου  επανέλαβε ότι η Τουρκία ήταν αποφασισμένη να καταπολεμήσει τους ισλαμιστές τρομοκράτες εντός της Τουρκίας και  Συρίας, μετά την επίθεση ενός βομβιστή αυτοκτονίας  σε γαμήλιο γλέντι, όπου είχε αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 54 άνθρωποι , πολλοί από τους οποίους ήταν παιδιά.
Όλοι οι ειδικοί αναλυτές τονίζουν ότι λόγω της τουρκικής αλαζονείας και επιθετικότητας και της κουρδικής «δίψας» για την δημιουργία κράτους, ταχύτατα η τουρκική στρατιωτική εισβολή θα εκφυλιστεί  σε μια πολεμική σύρραξη μεταξύ Τούρκων και Κούρδων με πολλά-πολλά  θύματα .


πηγή: http://www.pentapostagma.gr/2016/08/%ce%bf%ce%b9-%cf%84%ce%bf%cf%85%cf%81%ce%ba%ce%b9%ce%ba%ce%ad%cf%82-%ce%b4%cf%85%ce%bd%ce%ac%ce%bc%ce%b5%ce%b9%cf%82-%ce%ae%cf%81%ce%b8%ce%b1%ce%bd-%cf%83%ce%b5-%cf%83%cf%8d%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%bf.html#ixzz4IYn0cYDV

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση Ειδικών Δυνάμεων


Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης, Μονάδες της 13ΗΣ  Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων (13 ΔΕΕ), ασκήθηκαν  σε νήσους του Ανατολικού Αιγαίου.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες εκτελέσθηκαν το τρίτο δεκαήμερο του Αυγούστου 2016.


ΠΗΓΗ
http://www.army.gr/default.php?pname=Article&art_id=92316&cat_id=14&la=1

Παρασκευή 26 Αυγούστου 2016

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Νεοφανής


Ημ. Εορτής:27 Αυγούστου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:Ρόδου
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:
Φανούριος, Φανουρία

Ἄγνωστος στοὺς ἀρχαίους Συναξαριστές.
Ἔγινε γνωστὸς ἀπὸ τυχαῖα εὕρεση τῆς εἰκόνος του τὸν 14ο αἰώνα στὴν Ρόδο, ὅταν ἔσκαβαν παλιὰ σπίτια στὸ νότιο μέρος τοῦ παλιοῦ τείχους. Ἐκεῖ βρέθηκε ἀρχαῖος ναὸς μὲ πολλὲς κατεστραμμένες εἰκόνες καὶ μεταξὺ αὐτῶν καὶ ἡ καλὰ διατηρημένη εἰκόνα ἐπὶ τῆς ὁποίας ὁ τότε μητροπολίτης Ρόδου Νεῖλος ὁ Β’ ὁ Διασπωρινὸς (1355 – 1369) διάβασε τὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου «ὁ ἅγιος Φανῶ». Ὁ Ἅγιος παριστανόταν σὰν νεαρὸς στρατιώτης, κρατώντας στὸ δεξιό του χέρι σταυρό, πάνω στὸν ὁποῖο ἦταν λαμπάδα ἀναμμένη, γύρω δὲ ἀπὸ τὴν εἰκόνα τὰ 12 μαρτύριά του.
Τὸν ἀρχαῖο αὐτὸ ναὸ ἀνοικοδόμησε ὁ Νεῖλος καὶ τὸν ἀφιέρωσε στὸ ὄνομα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου, ποὺ ὅπως φαίνεται συνέταξε καὶ τὴν Ἀκολουθία του.
(Ἡ ἀναφορὰ στὸ Νέο Λειμωνάριο ὅτι ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου βρέθηκε τὸ 1500, εἶναι λανθασμένη. Διότι ὁ ἐπίσκοπος Ρόδου Νεῖλος ὑπῆρξε τὸν 14ο αἰώνα).

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς ἄστρον ἀνέτειλας, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, καὶ πάντας κατηύγασας, φανερωθεὶς θαυμαστῶς, Φανούριε ἔνδοξε· ὅθεν τοῖς εὔφημοῦσι, τὴν σὴν ἄθλησιν Μάρτυς, νέμεις τῶν σῶν θαυμάτων, τῆν σωτήριον χάριν, πρεσβεύων τῷ Κυρίῳ, ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἱερεῖς διέσωσας, αἰχμαλωσίας ἀθέου, καὶ δεσμὰ συνέθλασας, δυνάμει θείᾳ θεόφρον, ᾔσχυνας, τυρράνων θράση γενναιοφρόνως· ηὔφρανας, Ἀγγέλων τάξεις Μεγαλομάρτυς· διὰ τοῦτό σε τιμῶμεν, θεῖε ὁπλῖτα, Φανούριε ἔνδοξε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ὦ Φανούριε Ἀθλητά, ὁ πᾶσι παρέχων, τὰ αἰτήματα συμπαθῶς· χαίροις εὐσεβούντων, ὁ μέγας ἀντιλήπτωρ, καὶ πάσης Ἐκκλησίας, θεῖον ἀγλάϊσμα.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/473/sxsaintinfo.aspx

Πέμπτη 25 Αυγούστου 2016

Η Τουρκία και πάλι παίκτης με επιρροή στην Μέση Ανατολή, λένε Τούρκοι αναλυτές

Μέσα σε 14 ώρες κατελήφθη η πόλη Τζεραμπλούς και εκδιώχθηκε το Ισλαμικό Κράτος, σχολιάζουν σήμερα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης επισημαίνοντας ότι τα τουρκικά τανκ συνοδεύοντας τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό καταλάμβαναν ένα ένα τα χωριά και έφτασαν μέχρι την Τζεραμπλούς. Οι ίδιες πηγές λένε ότι ο έλεγχος Τζεραμπλούς είναι σημαντικός για την ασφάλεια των συνόρων της Τουρκίας.

Ωστόσο για Τουρκία δεν είναι αρκετό να “καθαρίσει” από το Ισλαμικό Κράτος, πρέπει να “καθαρίσει” και από τους Κούρδους Συρίας και να ελεγχθεί από Ελεύθερο Συριακό Στρατό. Με τον έλεγχο της Τζεραμπλούς θα δημιουργηθεί ένας διάδρομος 55 χιλιομέτρων ωστόσο μετά την Τζεραμπλούς ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός θα θέσει ως στόχο το Αλ Μπαμπ για να εμποδίσει τους Κούρδους της Συρίας να το καταλάβουν και να δημιουργήσουν εκεί διάδρομο στα σύνορα Τουρκίας στο Χατάι. Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός χωρίς τη στήριξη της Τουρκίας δεν θα είναι σε θέση να κρατήσει αυτές τις θέσεις, γι αυτό και αναμένεται ότι θα χρειαστεί να παραμείνουν για αρκετό καιρό οι τουρκικές δυνάμεις εκεί.

Στο μεταξύ η επιχείρηση στο Τζεραμπλούς γίνεται με στήριξη αμερικανικής αεροπορίας και οι ΗΠΑ είναι ικανοποιημένες με την απομάκρυνση του ΙΚ. Για να αποχωρήσουν οι τουρκικές δυνάμεις από τη Συρία εντελώς θα πρέπει να πείσουν οι ΗΠΑ τους Κούρδους της Συρίας να κρατηθούν μακριά από τον διάδρομο. Πάντως εκτιμάται ότι η ομαλοποίηση των σχέσεων της Τουρκίας με την Ρωσία, η ήπια στάση της Τουρκίας εναντίον καθεστώτος Άσαντ, και η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων της Τουρκίας στην περιοχή άλλαξε την κατάσταση.

Τώρα ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός θα ενισχυθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και με την επιχείρηση Ασπίδα του Ευφράτη θα επιταχυνθεί η πολιτική λύση στο Συριακό και θα εξολοθρευτεί το ΙΚ.

Ωστόσο παρά προειδοποιήσεις Τουρκίας και ΗΠΑ στους Κούρδους της Συρίας να επιστρέψουν ανατολικά του Ευφράτη εκείνοι ανακοίνωσαν ότι δεν θα υποχωρήσουν.

Ο εκπρόσωπος της οργάνωσης Ρεντούρ Χαλίλ είπε ότι η Τουρκία δεν κάνει την επιχείρηση κατά ΙΣΙΣ αλλά κατά Κούρδων και δεν θα υποχωρήσουν ανατολικά του Ευφράτη.‘Κανείς δεν μπορεί να μας ζητά να εγκαταλείψουμε τα εδάφη μας”, είπε στο ραδιόφωνο Φωνή της Αμερικής.

Χθες το βράδυ ο Τούρκος Πρωθυπουργός Μπιναλί Γιλντιρίμ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι η συριακή αντιπολίτευση εγκαταστάθηκε στην Τζεραμπλούς και άρχισαν να ελέγχουν τα γύρω χωριά. Ανέφερε ωστόσο ότι πρέπει όλη η περιοχή, συμπεριλαμβανομένης και της Τζεραμπλους, να “καθαρίσει” από τους Κούρδους της Συρίας. Πολιτικοί αναλυτές σχολιάζουν ότι οι Κούρδοι της Συρίας είναι θυμωμένοι. Έχασαν τώρα το πλεονέκτημα να είναι η μόνη δύναμη εναντίον του ΙΣΙΣ και αντιλαμβάνονται ότι με την επέμβαση της Τουρκίας δεν θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τον κουρδικό διάδρομο που ονειρεύονταν.

Πολιτικοί αναλυτές, φορτώνουν τις ευθύνες στον Αχμέτ Νταβούτογλου σχολιάζουν ότι ο τέως Τούρκος Πρωθυπουργός ήταν αυτός που έγραψε για Στρατηγικό Βάθος και νόμιζε πως δεν μπορούσε να πετάξει πουλί στην Μέση Ανατολή χωρίς να το γνωρίζει, ωστόσο εξαιτίας του η Τουρκία έχασε την επιρροή της στην Μέση Ανατολή και διέλυσε τις σχέσεις της με ΗΠΑ και Ρωσία. Όλες οι χώρες έγιναν εχθροί της Τουρκίας. Τελικά ο Μπιναλί Γιλντιρίμ που δεν είχε ιδέα από διεθνείς σχέσεις έφερε πάλι την Τουρκία στο παιχνίδι ως ένα παίχτη με μεγάλη επιρροή. “Από θεωρίες τίποτα, η πρακτική έχει σημασία”, σχολιάζουν οι πολιτικοί αναλυτές.

Η Τουρκία έστειλε σήμερα άλλα 10 άρματα μάχης στο συριακό έδαφος, σύμφωνα με φωτορεπόρτερ του AFP.Δέκα τουρκικά άρματα μάχης, ασθενοφόρα και βαρειά οχήματα διέσχισαν σήμερα τα σύνορα με τη Συρία από την μικρή πόλη Καρκαμίς, στη νοτιοανατολική Τουρκία, και εισέβαλαν στο έδαφος της Συρίας, σύμφωνα με τον φωτορεπόρτερ του AFP. Την πληροφορία αυτή ότι επιπλέον τουρκικά άρματα μάχης εισήλθαν στη βόρεια Συρία από την τουρκική μεθοριακή πόλη Καρκαμίς, μετέδωσε και δημοσιογράφος του Reuters που βρίσκεται εκεί. Παράλληλα, υψηλόβαθμος Τούρκος αξιωματούχος, που επικαλείται το Reuters, δήλωσε ότι περισσότερα από 20 τουρκικά άρματα μάχης βρίσκονται τώρα στη Συρία και αν χρειαστεί θα σταλούν κι άλλα.

http://defencenews.gr/diethneis-sxeseis/4245-i-tourkia-kai-pali-paiktis-me-epirroi-stin-mesi-anatoli-lene-toyrkoi-analytes

Η Ελληνική PLCE…Στα μέσα της δεκαετίας του ’90, ο ΕΣ αποφάσισε να υιοθετήσει μια νέα εξάρτυση για το προσωπικό των Ειδικών Δυνάμεων. Η μέχρι τότε χρησιμοποιούμενη κανάβινη Μ71 ήταν ανεπαρκής για τις αποστολές αυτών των τμημάτων. Ομάδα Αξιωματικών μελέτησε τα πιο διαδεδομένα σχέδια εξαρτύσεων που χρησιμοποιούνταν απο άλλους στρατούς, και κατέληξε σε ένα σχέδιο που ενσωμάτωνε χαρακτηριστικά τόσο από την Αμερικάνικη LBV-88, όσο και από την Βρετανική PLCE. Ως υλικό κατασκευής επιλέχθηκε η Cordura, που προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στις τριβές και απορροφά λιγότερο νερό όταν βραχεί. Η εξάρτυση κατασκευάστηκε από τα στρατιωτικά εργοστάσια και λόγω της χορήγησης της αρχικά στο πλέον επίλεκτο τμήμα των Ελληνικών Ειδικών Δυνάμεων, το ΕΤΑ, απέκτησε την άτυπη ονομασία «Γιλέκο ΕΤΑ».
Στην παρούσα δημοσίευση, παρουσιάζουμε μια «πρόταση» για ένα τυπικό φόρτο που μπορούμε να μεταφέρουμε με την εξάρτυση ειδικού τύπου. Εδώ ας ανοίξουμε μια παρένθεση…
Το 1987, η US Army Development and Employment Agency (ADEA), εξέλιξε με μελέτες της, την ιδέα του load-echeloning (κλιμάκωση φόρτου σε απλή απόδοση) που η ίδια είχε αναπτύξει πριν μια δεκαετία. Ο φόρτος μάχης του στρατιώτη ορίστηκε ως »…ο ουσιώδης για την αποστολή εξοπλισμός που απαιτείται απο τους στρατιώτες για να μάχονται, να επιβιώνουν και να ολοκληρώνουν την αποστολή τους». Ο φόρτος μάχης διαχωρίστηκε σε »fighting load» και »approach march load». Ως »fighting load» εννοούταν ο ιματισμός, η εξάρτυση, το κράνος, ο οπλισμός, οι μερίδες τροφής, η ξιφολόγχη και τα πυρομαχικά. Η ADEA μελέτησε τους φόρτους 9 ειδικοτήτων ελαφρού πεζικού, προκειμένου να καταλήξει στα προτεινόμενα βάρη που έπρεπε να έχει ο φόρτος. Σήμερα ο Αμερικανικός στρατός συστήνει 22 κιλά για το »fighting load» (ή 30% του σωματικού βάρους) και 33 κιλά για το »approach march load» (ή 45% του σωματικού βάρους).
Η κατάσταση στον ΕΣ είναι κάπως διαφορετική. Οι ελλείψεις σε κρίσιμα υλικά (όπως ένα σακίδιο..) και η έλλειψη παραστάσεων, έχουν οδηγήσει στη καθιέρωση φόρτων μάχης καθόλου ρεαλιστικών. Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως ένα απο τα βασικά υλικά που θεωρούμε πως πρέπει να περιέχει μια εξάρτυση, είναι τα αγγεία εστίασης. Πιθανότατα θεωρούμε αδύνατο το να ζεσταθεί μια κονσέρβα και μετά να φάμε απο αυτήν. Και εν προκειμένω δεν είναι το βάρος των αγγείων που μας απασχολεί, αλλά ο όγκος, ο οποίος περιορίζει την μεταφορά άλλων πιο κρίσιμων υλικών. Κλείνει η παρένθεση.
Ο παρακάτω φόρτος λοιπόν, είναι μια απλή πρόταση, βασισμένη στο παραπάνω σκεπτικό : ο,τι χρειαζόμαστε για να πολεμήσουμε και να συντηρηθούμε εμείς και ο οπλισμός μας για 48 ώρες. Δεν υπονοεί ότι μια πολεμική σύρραξη θα διαρκέσει 48 ώρες. Ο,τι επιπλέον υλικό χρειαζόμαστε έχει τη θέση του στο σακίδιο – bergen. Δεν βασίζεται σε προσωπική εμπειρία, αλλά στην κοινή λογική και στην μελέτη πρακτικών ξένων στρατών. Κάθε κριτική είναι ευπρόσδεκτη….
Ξεκινάμε βέβαια λίγο ανορθόδοξα, αναλύοντας πρώτα την 2η γραμμή (εξάρτυση)…θα δούμε σε άλλες δημοσιεύσεις και τα υπόλοιπα.
Περιγραφή: Εξάρτυση Ειδικού Τύπου
Αριθμός Ονομαστικού: 8465DED009246…
Ενα αρνητικό της εξάρτυσης, είναι η ζώνη που τη συνοδεύει. Μικρή σε φάρδος και εξαιρετικά εύκαμπτη, διαθέτει τελείωμα από ιμάντα μικρότερου πλάτους, με αποτέλεσμα να συστρέφεται με το »βάλε-βγάλε» και να προκαλεί πονοκεφάλους. Αντικαταστάθηκε με μια ζώνη πιο δύσκαμπτη, αυξομειωμένη μέσω velcro (χριτς-χρατς) που διαθέτει και ασφαλές κούμπωμα τύπου »τρίαινας». Κατά την τοποθέτηση στην εξάρτυση, περάστηκαν και οι 3 θήκες γενικής χρήσεως.
Η εξάρτυση αποτελείται απο 3 τμήματα. Δύο πάνελ που διαθέτουν απο 2 φυσιγγιοθήκες, μια θήκη χειροβομβίδας και μια εσωτερική τσέπη που κλείνει με velcro, και απο το πίσω μέρος, που περιλαμβάνει τους ιμάντες ώμων και τους ιμάντες σύσφιξης.
Τα παλαιότερα υποδείγματα είχαν σχεδιαστεί για χρήση με οπλισμό της σειράς Μ16 και έτσι δεχόταν μόνο 1 γεμιστήρα τυφεκίου G3. Στα νέα υποδείγματα υπήρξε σαφής βελτίωση, καθώς όπως βλέπετε στις φωτογραφίες, μπορούν άνετα να μεταφερθούν 2 γεμιστήρες σε κάθε θήκη. Σύνολο 8 γεμιστήρες G3 ήτοι 160 φυσίγγια (ή 144 αν προτιμάτε να βάζετε μόνο 18 φυσίγγια σε κάθε γεμιστήρα…)
Στο δεξί πάνελ, προσδέθηκε η πυξίδα κλειστού τύπου της Ιταλικής Konus (όχι και η καλύτερη επιλογή, αλλά ικανοποιητική..), εξτρά μπαταρίες σε μια πλαστική θήκη της Maxpedition και ο τακτικός φακός της Energizer Hardcase Tactical (περισσότερα για αυτόν τον καταπληκτικό φακό σε μια νέα δημοσίευση..).
Δεξί πάνελ
Δεξί πάνελ
Εσωτερικά του αριστερού πάνελ, τοποθετήθηκε το σημειωματάριο της εταιρίας Rite in the rain, μαζί με τις πλαστικοποιημένες μνημονιακές καρτέλες (συχνότητες ασυρμάτων, ECAS format κλπ). Δεμένος για ασφάλεια, μεταφέρεται και ένας σουγιάς της Victorinox (μοντέλο German Army).
Αριστερό πάνελ.
Καλύψαμε ήδη τα θέματα, τήρηση κατεύθυνσης, σημείωση και μετάδοση διαταγών και τακτική σηματοδοσία.
Αριστερό πάνελ.
Στην δεξιά θήκη γενικής χρήσης, τοποθετήθηκε το κλασσικό υδροδοχείο, μαζί με το μεταλλικό κύπελλο του (ένα υλικό άγνωστο στον ΕΣ που παραδόξων αποτελούσε χορήγηση σε παλαιότερες εποχές). Απο κάτω του, βρήκε χώρο ένα πτυσσόμενο μαγειρείο της Esbit, που θα ζεστάνει το φαγητό μας και θα μας ετοιμάσει και κάποιο ρόφημα. Εναλλακτικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαστικό μπουκάλι της Nalgene με το κύπελλο του.
Το μπουκάλι της Nalgene χωρά περισσότερο νερό (1 λίτρο έναντι των 0,75 ml του υδροδοχείου) και χάρις στο ψηλό του προφίλ, μπορούμε να κερδίσουμε χώρο στη θήκη για επιπλέον υλικά. Κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί για πιο λόγο δεν χρησιμοποιήσαμε μια θήκη υδροδοχείου. 1ον, η θήκες υδροδοχείου είναι στενές και δεν χωράει το κύπελλο. 2ον μας »κλέβει» χώρο στη ζώνη, αυξάνοντας παράλληλα το πλάτος μας. Στον πλαστικό κρίκο που διαθέτει εξωτερικά η θήκη, τοποθετήθηκε σε πλαστικό »καραμπίνερ» ένα ρολό μονωτικής ταινίας, που έχει χίλιες και μια χρήσεις.
Στη μεσαία θήκη, τοποθετήθηκαν 2 μερίδες τροφής MRE = Meal Ready to Eat. Οι συσκευασίες ανοίχθηκαν, πετάχτηκε κάθε »άχρηστο» παρελκόμενο, και οτιδήποτε δεν ταίριαζε στα διατροφικά μας γούστα (οι χυμοί σε σκόνη έχουν γεύση αντιβίωσης..).
Φυσικά ο καθένας μπορεί να πάρει ό,τι τροφή θεωρεί πως τον καλύπτει, αλλά ο γευστικός γνώμονας δεν πρέπει να παραβλέπεται. Ναι μεν αν είμαστε πεινασμένοι μπορούμε να φάμε τα πάντα, αλλά ένα γευστικό φαγητό θα ανυψώσει το ηθικό μας. Για να μπορέσουμε να φάμε το φαγητό μας, το spork της Βρετανικής True Utility είναι αναγκαίο. Φυσικά υπάρχει πληθώρα αντίστοιχων εργαλείων (Light My Fire, Go Toobs κλπ).

Επειδή υπήρχε χώρος, τοποθετήθηκαν και μερικά υλικά »συντήρησης» του εαυτού μας. Μια μικρή πετσέτα είναι πάντοτε καλοδεχούμενη. Τα Foot & Groin (πόδια & καβάλος) της SAGE, είναι πετσέτες μιας χρήσης για καθαρισμό. Προσφέρουν φρεσκάδα σε 2 περιοχές που η καθαριότητα ποτέ δεν αρκεί. Οι πετσέτες μιας χρήσης HOOAH φροντίζουν για το υπόλοιπο σώμα.
Στην αριστερή θήκη, έχουμε κάποια υλικά για να συντηρήσουμε τον οπλισμό μας και τον εαυτό μας (πάλι). Η συλλογή 7,62 Sniper της OTIS είναι αρκετά μικρή και διαθέτει όλα τα απαραίτητα για την κάθαρση οπλισμού διαμετρήματος 7,62 – 5,56 και 9mm. Την είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα, οπότε με μια μικρή αναζήτηση μπορείτε να την δείτε αναλυτικά. EDIT – σύνδεσμος της παρουσίασης στα σχόλια…
Το μικρό νεσεσέρ έχει τα απολύτως απαραίτητα, όπως οδοντόκρεμα και οδοντόβουρτσα. »Αν κάτι μας διακρίνει από τα υπόλοιπα έμβια όντα, είναι το ότι πλένουμε τα δόντια μας» (David Hackworth – κάντε μια αναζήτηση στο Google..)
To πτυσσόμενο πριόνι της Fiskars, είναι πολύτιμο εργαλείο σε κάθε προσπάθεια βελτίωσης της αμυντικής μας θέσης. Και σίγουρα πιο εύχρηστο απο το πριονάκι των πολυ-εργαλείων.
Αν η κασετίνα με τα χρώματα παραλλαγής, ο εξτρά φακός, και η αρτάνη είναι αυτονόητα, το καλαμάκι αποστείρωσης νερού είναι μια πολύτιμη προσθήκη. Θα μας επιτρέψει να πιούμε νερό από οπουδήποτε, χωρίς το φόβο μολύνσεων και ασθενειών.
Σε μια απλή φυσιγγιοθήκη στα δεξιά, τοποθετήθηκαν μερικά βασικά υλικά Α’ βοηθειών. Δύο επίδεσμοι OALES, ένα τουρνικέ και ένα ψαλίδι τραυματιοφορέα. Φυσικά μια εξειδικευμένη θήκη IFAK θα επέτρεπε τη μεταφορά περισσότερων υλικών, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τον παράγοντα κόστος…
Η θήκη απόρριψης γεμιστήρων (dump pouch ) είναι ένα ενδιαφέρον υλικό, για το οποίο όμως επικρατούν διχογνωμίες. Πολλοί εκφράζουν την άποψη πως στην πλειονότητα των περιπτώσεων μια επαφής, κανείς δεν θα χρειαστεί να απορρίπτει γρήγορα τους άδειους γεμιστήρες. Εντούτοις, είναι άριστο σαν υλικό για τη διαδικασία της τακτικής επαναγέμισης, όπου αλλάζουμε προληπτικά γεμιστήρα, με έναν γεμάτο.
Όπως ανέφερα και παραπάνω, η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί πανάκεια. Κάθε ειδικότητα έχει διαφορετικές ανάγκες, αναλόγως τους είδους του αγώνα που θα διεξάγει.
ΠΗΓΗ
http://www.proelasi.org/2016/08/25/%CE%B7-%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-plce/