Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Ο­χήματα Κατηγορίας «MRAP»

Οχήματα MRAP, Μaxx Pro (Φωτογραφία: Wikipedia)
Αγαπητοί αναγνώστες, σήμερα είμαι στη ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι, μετά από έγκριση αιτήματος μου απ’ το Ταξίαρχο κύριο Παναγιώτη Ψυχάρη, Διευθυντή της Διευθύνσεως Ενημερώσεως και Δημοσίων Σχέσεων/5º του Γενικού Επιτελείου Στρατού, έχω την άδεια ν’ αναδημοσιεύσω αυτούσια την εξαιρετική παρουσίαση του Λοχαγού (ΜΧ)  κυρίου Ευ­ρι­πί­δη Κ. Χα­νιά «Οχήματα Κατηγορίας MRAP».
Τα οχήματα κατηγορίας MRAP, είναι σχετικά μία νέα κατηγορία οχημάτων που χρησιμοποιούνται από αρκετές Ένοπλες Δυνάμεις ανά το κόσμο.
Διαβάστε παρακάτω την εξαιρετική παρουσίαση αυτής της νέας και τόσο ενδιαφέρουσας κατηγορίας οχημάτων, που πιστεύω ότι θα μας απασχολήσει αρκετά στο εγγύς μέλλον.

Ο­χήματα Κατηγορίας «MRAP»

Α­να­γκαί­α λύ­ση ή πα­νά­κεια στο σύγ­χρο­νο πε­δί­ο μά­χης;
Εί­ναι ι­κα­νά να προ­σφέ­ρουν την πλή­ρη προ­στα­σί­α στο προ­σω­πι­κό;
Πα­ρου­σί­α­ση του ο­χή­μα­τος MAXX PRO.
Του: Λγού (ΜΧ) Ευ­ρι­πί­δη Κ. Χα­νιά
{Το παρόν άρθρο έχει δημοσιευτεί στο τεύχος Μαρ-Απρ 2012 του περιοδικού «Στρατιωτική Επιθεώρηση»}
Εισα­γω­γή
Τα ο­χή­ματα κα­τη­γο­ρί­ας MRAP (Mine Resistant – Ambush Protected) εί­ναι η πιο πρό­σφα­τη ε­ξέ­λι­ξη θω­ρα­κι­σμέ­νων τρο­χο­φό­ρων ο­χη­μά­των, τα ο­ποί­α χρη­σι­μοποι­ή­θη­καν σε μια πο­λε­μι­κή σύρ­ρα­ξη. Μά­λι­στα, τα ο­χή­μα­τα αυ­τής της κα­τη­γο­ρίας, κα­τά κά­ποιο τρό­πο, «γεν­νή­θη­καν» α­πό τα δι­δάγ­μα­τα των πρό­σφα­των ε­πι­χει­ρή­σε­ων.
Ο­ρι­σμός – Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά
Τι ση­μαί­νει ό­μως ο ό­ρος MRAP; Εί­ναι στην αγ­γλι­κή γλώσ­σα, τα αρ­χι­κά των λέ­ξε­ων «αν­θε­κτι­κά σε νάρ­κες» (Mine Resistant) και «προ­στα­τευό­με­να α­πό ε­νέ­δρες» (Ambush Protected). Τα ο­χή­μα­τα αυ­τής της κα­τη­γο­ρί­ας εί­ναι τρο­χο­φό­ρα θω­ρα­κι­σμέ­να ο­χή­μα­τα, τα ο­ποί­α με­τα­φέ­ρουν προ­σω­πι­κό και το προ­στα­τεύ­ουν ου­σια­στι­κά από συ­νη­θι­σμέ­νες αλ­λά και α­σύμ­με­τρες α­πει­λές.
Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό των ο­χη­μά­των αυ­τών εί­ναι η σχε­δί­α­ση της κα­μπί­νας τους, που έ­χει μορ­φή-σχή­μα σε διά­τα­ξη «V», πράγ­μα που βο­η­θά την ε­κτό­νω­ση των α­ε­ρί­ων που προ­κα­λού­νται από την έ­κρη­ξη κά­ποιας πο­σό­τη­τας ε­κρη­κτι­κής ύ­λης (που υ­πάρ­χει σε μια νάρ­κη ή σε έ­να Αυ­το­σχέ­διο Ε­κρη­κτι­κό Μη­χα­νι­σμό) ε­κα­τέ­ρωθεν του σκά­φους. Έ­τσι, δεν προ­κα­λεί­ται ου­σια­στι­κά βυ­σματω­ση, ε­νώ υ­πάρ­χει ταυ­τό­χρο­νη «διά­χυ­ση» του ω­στι­κού κύ­μα­τος και κα­τά συ­νέ­πεια μη διά­τρη­ση του υ­ψη­λού ε­πί­πε­δου θώ­ρα­κα του σκά­φους και φυ­σι­κά μη πρό­κλη­ση α­πω­λειών στο ε­πι­βαί­νων προ­σω­πι­κό.
Τα ο­χή­μα­τα αυ­τά δια­βαθ­μί­ζο­νται σε τρεις κα­τη­γο­ρί­ες. Η κα­τη­γοριο­ποί­η­ση αυ­τή ε­ξαρ­τά­ται α­πό τη χρη­σι­μο­ποί­η­σή τους και φυ­σι­κά α­πό τη διαμόρ­φω­ση του χώ­ρου με­τα­φο­ράς ε­πι­βα­τών. Πο­λύ συ­νο­πτι­κά, οι τρεις αυ­τές κα­τηγο­ρί­ες και η α­ντί­στοι­χη χρη­σι­μο­ποί­η­σή τους εί­ναι οι ε­ξής:
α. Κα­τη­γο­ρί­α 1: (MRUV – MINE RESISTANT UTILITY VEHICLE): ο­χή­μα­τα βά­ρους μέ­χρι 7 τό­νους, και με δυ­να­τό­τη­τα με­τα­φο­ράς έ­ως 6 α­τό­μων, προ­ο­ρι­σμέ­να για ε­πι­χει­ρή­σεις σε α­στι­κό πε­ρι­βάλ­λον και με­τα­φο­ρά στρα­τευμά­των.
β. Κα­τη­γο­ρί­α 2: (JERRV – JOINT EOD RAPID RESPONSE VEHICLE): ο­χή­μα­τα βά­ρους 19 τό­νων, με δυνα­τό­τη­τα με­τα­φο­ράς έ­ως 11 α­τό­μων και προ­ο­ρι­σμέ­να για α­πο­στο­λές συ­νο­δεί­ας φα­λαγ­γών, με­τα­φο­ρά προ­σω­πι­κού, χρή­ση α­πό ο­μά­δες Μηχα­νι­κού Μά­χης, ο­μά­δες Ε­Ε­ΚΕΜ (EOD) και δια­κο­μι­δών α­πω­λειών υ­γεί­ας.
γ. Κα­τη­γο­ρί­α 3: (DEDICATED MINE/IED CLEARING FUNCTION): ο­χή­μα­τα βά­ρους 22,5 τό­νων, με δυ­να­τό­τη­τα με­τα­φο­ράς έ­ως 13 α­τό­μων και, προ­ο­ρι­σμέ­να α­πο­κλει­στι­κά για χρή­ση ως ό­χη­μα ο­μάδων Ε­Ε­ΚΕΜ (EOD).
Οχημα τύπου RG-33L κατηγορίας ΙΙ με το χαρακτηριστικό βραχίονα για χρήση από ομάδες Μηχανικού Μάχης και ομάδες EOD (Φωτογραφία: defenseindustrydaily)
Α­πει­λές
Τι ο­δή­γη­σε στη κα­τα­σκευ­ή των ο­χη­μά­των κα­τη­γο­ρί­ας MRAP; Ό­πως έ­χουν α­πο­δεί­ξει οι πο­λε­μι­κές ε­πι­χειρή­σεις τις δυο τε­λευ­ταί­ες δε­κα­ε­τί­ες, η α­πει­λή για τα μα­χό­με­να ή τα με­τα­κινού­με­να στρα­τεύ­μα­τα δεν προ­έρ­χε­ται μό­νο α­πό τις γνω­στές πη­γές κιν­δύ­νου. Έ­τσι, λοι­πόν, και τα αι­τί­α της δη­μιουρ­γί­ας και η μα­ζι­κό­τη­τα χρή­σης αυ­τής της κα­τη­γο­ρί­ας ο­χη­μά­των ή­ταν, με­τα­ξύ των άλ­λων, οι έ­ντο­νες ε­πι­θέ­σεις που δέ­χθη­καν τα στρα­τεύ­μα­τα του στρα­τού των Η­ΠΑ και των λοι­πών συμ­μα­χι­κών δυνά­με­ων κυ­ρί­ως στο Ι­ράκ (με­τά το 2ο Πό­λε­μο στο Περ­σι­κό Πό­λε­μο, το έ­τος 2003) και δευ­τε­ρευό­ντως στις ε­πι­χει­ρή­σεις στο Αφ­γα­νι­στάν, οι ο­ποί­ες κα­τά κύ­ριο λό­γο προ­έρ­χο­νταν:
 • Α­πό με­γά­λη ποι­κι­λί­α Αυ­το­σχέ­διων Ε­κρη­κτι­κών Μη­χα­νι­σμών (Α­ΕΜ ή IED: Improvised Explosive Devices)
 • Α­πό ά­με­σα πυ­ρά σε ε­νέ­δρες α­τά­κτων ή α­νταρ­τών
Μά­λι­στα σχε­τι­κή έ­ρευ­να του στρα­τού των Η­ΠΑ α­πο­κά­λυ­ψε ό­τι κα­τά τις ε­πι­χει­ρή­σεις των ΗΠΑ στο Ι­ράκ, οι Α­ΕΜ προ­κά­λε­σαν την πλειο­ψη­φί­α (63%) των α­πω­λειών υ­γεί­ας μά­χης.
Όχημα τύπου Buffalo (κατηγορία ΙΙΙ) για χρήση από ομάδες EOD (Φωτογραφία: Wikipedia)
Ι­στο­ρι­κό
Τα ο­χή­μα­τα αυ­τά έ­γι­ναν ευ­ρύ­τε­ρα γνω­στά με­τά το έ­τος 2007, λό­γω της μα­ζι­κής χρή­σης τους α­πό το στρα­τό των Η­ΠΑ. «Πρό­γο­νοι» αυ­τής της κα­τη­γο­ρίας ο­χη­μά­των ή­ταν τα πρώ­τα θω­ρα­κι­σμέ­να τρο­χο­φό­ρα ο­χή­μα­τα ΓΧ που εί­χαν εμ­φα­νι­στεί α­πό το τέ­λος της δε­κα­ε­τί­ας του 1970. Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα εί­ναι το ό­χη­μα SAMIL της ε­ται­ρεί­ας DENEL α­πό τη Νό­τια Α­φρι­κή, η ο­ποί­α δρα­στη­ριο­ποιή­θη­κε με τη σχε­δί­α­ση του ο­χή­μα­τος αυ­τού κα­θώς και με διά­φο­ρες σχε­διά­σεις σαν κι αυ­τή.
Τα πρώ­τα ο­χή­μα­τα της κα­τη­γο­ρί­ας χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν σε μι­κρούς α­ριθ­μούς από το στρα­τό και τους πε­ζο­ναύ­τες των Η­ΠΑ στο Ι­ράκ και στο Αφ­γα­νι­στάν, το έτος 2003. Τα α­πο­τε­λέ­σμα­τα των δο­κι­μών και γε­νι­κά της χρή­σης τους ή­ταν πο­λύ εν­θαρ­ρυ­ντι­κά. Ό­μως, μό­λις στα τέ­λη του έ­τους 2006, το Υ­πουρ­γεί­ο Α­μύ­νης των Η­ΠΑ (DEPARTMENT OF DEFENCE ή D.O.D.), ξε­κί­νη­σε τη δια­δι­κα­σί­α προ­μή­θειας ο­χη­μά­των κα­τη­γο­ρί­ας MRAP προ­κει­μέ­νου να α­ντι­κα­τα­στή­σει το με­γα­λύ­τε­ρο μέ­ρος των α­να­βαθμι­σμέ­νων θω­ρα­κι­σμέ­νων τύ­που HMMWV με ο­ρί­ζο­ντα πε­ρά­τω­σης τον Φε­βρουά­ριο του 2009.
Πρέ­πει να ε­πι­ση­μαν­θεί το γε­γο­νός ό­τι κά­θε θω­ρα­κι­σμέ­νο ό­χη­μα που υ­φί­σταται δεν α­νή­κει α­να­γκα­στι­κά και στην κα­τη­γο­ρί­α MRAP, διό­τι σε αυ­τή υ­πά­γο­νται ο­χή­μα­τα που πλη­ρούν μια σει­ρά προ­ϋ­ποθέ­σε­ων και προ­στα­σί­ας α­νώ­τε­ρου ε­πι­πέ­δου α­πό κά­θε άλ­λο που υ­πάρ­χει έ­ως σήμε­ρα.
Μα­ζι­κή Πα­ρου­σί­α
Ό­ταν ξε­κι­νού­σε ο δεύ­τε­ρος πό­λε­μος στον περ­σι­κό κόλ­πο (Μάρ­τιος 2003) με την ε­πέμ­βα­ση των έ­νο­πλων Δυ­νά­με­ων των Η­ΠΑ και των λοι­πών συμ­μά­χων στο Ι­ράκ, κα­νείς, σχε­δόν, δεν μπο­ρού­σε να φα­ντα­στεί ό­τι το σύ­νο­λο των α­πλών ο­χη­μά­των ΓΧ ή των α­πλά θω­ρα­κι­σμέ­νων δεν θα μπο­ρού­σε να ε­πι­βιώ­σει σε αυ­τό το α­παι­τη­τι­κό πε­δί­ο της μά­χης, τη στιγ­μή που εξ αρ­χής δο­κι­μά­στη­καν «με­σαί­ου τύ­που» Τα­ξιαρ­χί­ες (σύμ­φω­να με την ορο­λο­γί­α του US ARMY ο­νο­μά­ζο­νταν STRYKER BRIGADE COMBAT TEAM), στις ο­ποί­ες κύ­ριος «κορ­μός» ή­ταν διά­φο­ρες εκ­δό­σεις των ε­λα­φρά θω­ρα­κι­σμέ­νων ο­χη­μά­των τύ­που HMMWV (HIGH MOBILITY MULTIPURPOSE WHEELED VEHICLE) ή πιο α­πλά των γνω­στών σε ό­λους ως “HUMMER” (συ­γκε­κρι­μέ­να η έκ­δο­ση UP ARMORED HMMWV) και τα τρο­χο­φό­ρα ΤΟ­ΜΑ τύ­που STRYKER, τα ο­ποί­α μπο­ρού­σαν με την ε­ξω­τε­ρι­κή θω­ράκι­ση και ε­πι­πρό­σθε­τη θω­ρά­κι­ση τύ­που «περ­σί­δας» (ε­να­ντί­ον ό­πλων ευ­θυ­τενούς τρο­χιάς και μι­κρής εμ­βέ­λειας Α-Τ ό­πως των πο­λύ γνω­στών RPG-7) να πα­ρέ­χουν σο­βα­ρό ε­πί­πε­δο προ­στα­σί­ας από συμ­βα­τι­κές και α­σύμ­με­τρες α­πει­λές.
Προ­ο­δευ­τι­κά, ό­μως, με­τά τη λήξη των κα­νο­νι­κών ε­πι­χει­ρή­σε­ων και τη κα­τα­φα­νή νί­κη των συμ­μα­χι­κών δυ­νάμε­ων ε­να­ντί­ον των κα­θε­στώ­τος του Σα­ντάμ Χου­σε­ΐν, οι προ­σβο­λές στό­χων α­πό την ι­ρα­κι­νή πλέ­ον α­ντί­στα­ση άρ­χι­σαν να αυ­ξά­νουν με ση­μα­ντι­κές α­πώ­λειες υ­γεί­ας μά­χης και μέ­σων, κυ­ρί­ως για το στρα­τό των Η­ΠΑ.
Αποτέλεσμα έκρηξης αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού (IED) σε όχημα κατηγορίας MRAP, τύπου RG-31 «κατηγορία ΙΙ» στο Ιράκ. (Φωτογραφία: Wikipedia)
Ό­πως εί­ναι προ­φα­νές, η εσπευ­σμέ­νη μα­ζι­κή πα­ρα­γω­γή ο­χη­μά­των κα­τη­γο­ρί­ας MRAP ή­ταν προ­ϊ­όν α­πο­κό­μι­σης δι­δαγ­μά­των (LESSON LEARNED) για τις έ­νο­πλες δυ­νά­μεις των ΗΠΑ. Α­παι­τή­θη­κε, μά­λι­στα, η ε­σπευ­σμέ­νη ει­σα­γω­γή των ο­χη­μά­των αυ­τής της κατη­γο­ρί­ας σε υ­πη­ρε­σί­α. Ω­στό­σο αρ­χι­κά δεν υ­πήρ­χε κοι­νός σχε­δια­σμός για την α­νά­πτυ­ξη των ο­χη­μά­των MRAP, με α­πο­τέλε­σμα να υ­πάρ­χουν αρ­κε­τοί προ­μη­θευ­τές, κα­θέ­νας με μια α­ντα­γω­νι­στι­κή θέ­ση.
Η προ­μή­θεια των ο­χη­μά­των πραγ­μα­το­ποιεί­ται τό­σο για το στρα­τό των Η­ΠΑ ό­σο και για τον κλά­δο των πε­ζοναυ­τών των Η­ΠΑ, για το στρα­τό του Η­νω­μέ­νου Βα­σι­λεί­ου, της Γερ­μα­νί­ας, της Αυστρα­λί­ας, της Ολ­λαν­δί­ας, της Ι­σπα­νί­ας και άλ­λων, οι ο­ποί­οι δρού­σαν και δρουν σε χερ­σαί­ες ε­πι­χει­ρή­σεις στο Ι­ράκ αλ­λά και δευ­τε­ρευό­ντως στο Αφ­γα­νι­στάν.
Α­πό το 2010, με την α­πε­μπλο­κή των προ­α­να­φερ­θέ­ντων δυ­νά­με­ων των Η­ΠΑ α­πό το Ι­ράκ, πολ­λά ο­χή­μα­τα με­τα­φέρ­θη­καν στο θέ­α­τρο ε­πι­χει­ρή­σε­ων του Αφ­γα­νι­στάν. Σύμφω­να με ε­πί­ση­μη α­να­φο­ρά προς το Κο­γκρέ­σο των Η­ΠΑ, το Υ­πουρ­γείο Α­μύ­νης των Η­ΠΑ α­νέ­φε­ρε ό­τι έ­ως την 6η Ια­νουα­ρί­ου 2011, 13.624 ο­χή­μα­τα κα­τη­γο­ρί­ας MRAP εί­χαν πα­ρα­δο­θεί ή με­τα­φερ­θεί για χρή­ση στο Αφ­γα­νι­στάν.
Όχημα MRAP τύπου COUGAR, κατηγορίας Ι, με αναρτημένη θωράκιση τύπου περσίδας. (Φωτογραφία:defenseindustrydaily)
Πλε­ο­νε­κτή­μα­τα Ο­χη­μά­των MRAP
Εί­ναι κοι­νά α­πο­δε­κτό ό­τι τα ο­χή­μα­τα του τύ­που προ­σέ­φε­ραν α­νώτε­ρο ε­πί­πε­δο α­σφα­λεί­ας στα με­τα­φε­ρό­με­να τμή­μα­τα που δεν υ­πήρ­χε στα α­θω­ράκι­στα ή στα ε­λα­φριάς θω­ρά­κι­σης ο­χή­μα­τα. Μά­λι­στα, θα μπο­ρού­σε να ει­πω­θεί ότι τα ο­χή­μα­τα MRAP α­πο­τε­λούν μια «ε­πα­νά­στα­ση» του τρό­που με­τα­φο­ράς–με­τα­κί­νη­σης στρα­τευ­μά­των.
Το βα­σι­κό πλε­ο­νέ­κτη­μα αλ­λά και ό­φε­λος α­πό τη χρή­ση των ο­χη­μά­των της κα­τηγο­ρί­ας αυ­τής εί­ναι η πο­λύ ση­μα­ντι­κή μεί­ω­ση α­πω­λειών υ­γεί­ας μά­χης και η ασφα­λής με­τα­φο­ρά των στρα­τευ­μά­των. Αυ­τό δεν α­πο­τε­λεί α­πλώς μια δια­πί­στωση, αλ­λά προ­κύ­πτει α­πό τα στα­τι­στι­κά στοι­χεί­α που πα­ρου­σί­α­σαν ο στρα­τός των Η­ΠΑ για τα τε­λευ­ταί­α έ­τη πα­ρα­μο­νής στο Ι­ράκ. Τον Ιού­νιο του 2008, η ε­φη­με­ρί­δα «USA Today» α­νέ­φε­ρε ό­τι ε­πι­θέ­σεις α­πό Α­ΕΜ στην ά­κρη των δρο­μο­λο­γί­ων στο Ι­ράκ και οι α­πώ­λειες υ­γεί­ας α­πό αυ­τές μειώ­θη­καν κα­τά σχε­δόν 99% ε­ξαι­τί­ας, κυ­ρί­ως, της χρή­σης των ο­χη­μά­των κα­τη­γο­ρί­ας MRAP.
Ε­πί­ση­μη έκ­θε­ση προς το Α­με­ρι­κα­νι­κό Κο­γκρέ­σο τον Ια­νουά­ριο 2011 ε­κτι­μά, ε­πίσης, ό­τι η χρή­ση ο­χη­μά­των της κα­τη­γο­ρί­ας MRAP, κυρί­ως στο Αφ­γα­νι­στάν έ­χει μειώ­σει τους τραυ­μα­τι­σμούς και τις α­πώ­λειες υγεί­ας για το χρο­νι­κό διά­στη­μα α­πό τον Ια­νουά­ριο 2009 έ­ως και τον Ιού­λιο 2010 πά­νω α­πό 30%.
Συγκριτικά τεχνικά χαρακτηριστικά και στοιχεία ενός οχήματος κατηγορίας MRAP (Κατηγορία ΙΙ) και ενός οχήματος με ελαφρά θωράκιση. (Αναδημοσίευση από την εφημερίδα USA TODAY)
Μειο­νε­κτή­μα­τα Ο­χη­μά­των MRAP
Τα ο­χή­μα­τα έ­χουν και κά­ποιες α­δυ­να­μί­ες, οι ο­ποί­ες, α­φε­νός, δεν μπο­ρούν να πα­ρα­κάμ­ψουν τα εμ­φα­νή πλεο­νε­κτή­μα­τα, και α­φε­τέ­ρου μπο­ρούν να ξε­πε­ρα­στούν.
α. Πο­λυ­τυ­πί­α
Το βα­σι­κό μειο­νέ­κτη­μα των ο­χη­μά­των εί­ναι οι πολ­λοί τύ­ποι που βρί­σκο­νται σε υ­πη­ρε­σί­α αυ­τή τη χρο­νι­κή πε­ρί­ο­δο, ει­δι­κά στον στρα­τό των ΗΠΑ. Πολ­λές ε­πι­κρί­σεις του προ­γράμ­μα­τος έ­χουν να κάνουν με την έλ­λει­ψη ε­νός κοι­νού σχε­δί­ου, το ο­ποί­ο πα­ρου­σιά­ζει μια πε­ρί­οδο πο­λέ­μου υ­λι­κο­τε­χνι­κή πρό­κλη­ση, και οι σχε­τι­κά λί­γες τον α­ριθ­μό των μονά­δων που έ­χουν πα­ρα­δο­θεί στο Ι­ράκ και στο Αφ­γα­νι­στάν, πα­ρά τις με­γά­λες παραγ­γε­λί­ες.
β. Δια­στά­σεις ο­χή­μα­τος
Άλ­λες ε­πικρί­σεις α­φο­ρούν το βά­ρος και το μέ­γε­θος των ο­χη­μά­των, που πε­ριο­ρί­ζουν σοβα­ρά την κι­νη­τι­κό­τη­τά τους κα­τά τη με­τά­βα­σή τους α­πό τους κύ­ριους δρό­μους στις α­στι­κές πε­ριο­χές ή κα­τά τη διέ­λευ­σή τους α­πό γέ­φυ­ρες. Ό­πως έ­χει με­λε­τη­θεί, το 72% των γε­φυ­ρών πα­γκο­σμί­ως δεν μπο­ρεί να αντέ­ξει το βά­ρος των συ­γκε­κρι­μέ­νων ο­χη­μά­των κα­τη­γο­ρί­ας MRAP. Ε­πι­πρό­σθε­τα, α­να­τρέ­πο­νται εύ­κολα, λό­γω του υ­ψη­λού κέ­ντρου βά­ρους, ε­νώ ελ­λο­χεύ­ει και ο κίν­δυ­νος η­λε­κτροπλη­ξί­ας λό­γω του με­γά­λου ύ­ψους του ο­χή­μα­τος.
γ. Ε­πι­χει­ρη­σια­κή α­νά­πτυ­ξη
Ε­πει­δή το αμά­ξω­μα του ο­χή­μα­τος εί­ναι κα­τά κά­ποιο τρό­πο ξε­χω­ρι­στό, λό­γω της θω­ρά­κι­σης, υ­πάρ­χουν α­νη­συ­χί­ες ό­τι ε­άν σε πε­ρί­πτω­ση ε­νέ­δρας κα­τα­στρα­φεί το α­μά­ξωμα, το προ­σω­πι­κό θα α­πο­μο­νω­θεί ε­ντός του σκά­φους πι­θα­νόν α­βο­ή­θη­το. Ε­πί­σης, το ό­χη­μα μπο­ρεί να προ­κα­λέ­σει ε­κνευ­ρι­σμό στον ά­μα­χο πλη­θυ­σμό λό­γω α­πει­λη­τι­κής του ό­ψης.
δ. Δυ­σκο­λί­α Με­τα­φο­ράς
Πρό­βλη­μα εί­ναι η δυ­σκο­λί­α αε­ρο­με­τα­φο­ράς τους σε ο­ποιο­δή­πο­τε θέ­α­τρο ε­πι­χει­ρή­σε­ων α­νά τον κό­σμο, μιας και χρειά­ζο­νται με­γά­λα με­τα­φο­ρι­κά Α/Φ ό­πως των τύ­πων C-5 GALAXY ή An-124 ANTONOF, τα ο­ποί­α εί­ναι πο­λυ­δά­πα­να.
Έκρηξη νάρκης σε όχημα κατηγορίας MRAP τύπου COUGAR H (Κατηγορία Ι) (Φωτογραφία: Wikipedia)
Τύ­ποι ο­χη­μά­των
Ο στρα­τός των Η­ΠΑ, λό­γω της ε­πεί­γου­σας α­νά­γκης προ­μή­θειας τέ­τοιων ο­χη­μά­των για τις ε­πι­χει­ρή­σεις του στο Ι­ράκ και το Αφ­γανι­στάν, χρη­μα­το­δό­τη­σε πρό­γραμ­μα, στο πλαί­σιο ε­νός «προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού πό­λεμου έ­κτα­κτης α­νά­γκης», βά­σει του ο­ποί­ου α­να­τέ­θη­κε η πα­ρα­γω­γή τους σε αρ­κε­τές ε­ται­ρεί­ες που πα­ρου­σί­α­σαν υ­πο­δείγ­μα­τα πα­ρό­μοιων ο­χη­μά­των.
Μά­λι­στα, ό­σον α­φο­ρά τα ο­χή­μα­τα τύ­που HMMWV του κλά­δου των πε­ζο­ναυ­τών των Η­ΠΑ, εί­χε προ­γραμ­μα­τι­στεί να α­ντι­κα­τα­στα­θούν ό­λα σε ε­μπό­λε­μες ζώ­νες με ο­χή­μα­τα κατη­γο­ρί­ας MRAP. Στις 8 Μα­ΐ­ου 2007, ο τό­τε Υ­πουρ­γός Ά­μυ­νας των Η­ΠΑ Ρό­μπερ­τ Γκέ­ιτ­ς δή­λω­σε ό­τι η α­πό­κτη­ση των ο­χη­μά­των κα­τη­γο­ρί­ας MRAP εί­ναι ύ­ψι­στης προ­τε­ραιό­τη­τας, τό­σο για το οι­κο­νο­μι­κό έ­τος 2007 με προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 1,1 δις ευ­ρώ. Για το οι­κο­νο­μι­κό έ­τος 2011 ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμός του υ­πουρ­γεί­ου Ά­μυ­νας των Η­ΠΑ θα α­νέρ­χε­ται στα 3,4 δις δο­λά­ρια.
Εν­δει­κτι­κά α­να­φέ­ρο­νται οι πα­ρα­κά­τω τύ­ποι ο­χη­μά­των:
Όχημα Buffalo κατηγορίας ΙΙ (Φωτογραφία: warwheels)
 1.  MAXX PRO της ε­ται­ρεί­ας NAVISTAR INTERNATIONAL [κα­τη­γο­ρί­α Ι (μο­ντέ­λα: AF, Dash, Plus, MRV) και κα­τη­γο­ρί­ας Ι­Ι (μο­ντέ­λο: Pro)].
 2. RG-33 της ε­ται­ρεί­ας BAE SYSTEMS [κατη­γο­ρί­ας Ι και μο­ντέ­λο L κα­τη­γο­ρί­ας Ι­Ι (6×6)].
 3. COUGAR της ε­ται­ρεί­ας FORCE PROTECTION [μο­ντέ­λο Η κα­τη­γο­ρί­ας Ι (4Χ4) και μο­ντέ­λο HE κα­τη­γο­ρί­ας Ι­Ι (6×6)]
 4. RG-31 της ε­ται­ρεί­ας GENERAL DYNAMICS LAND SYSTEMS [κα­τη­γο­ρί­ας Ι (μο­ντέ­λα: Mk.5,Α2) και κα­τη­γορί­ας Ι­Ι (μο­ντέ­λο: Mk.5Ε)]
 5. MRAP ALL-TERRAIN VEHICLE (M-ATV) της ε­ται­ρεί­ας OSHKOSH DEFENSE [κα­τη­γο­ρί­α Ι].
 6. CAIMAN της εται­ρεί­ας BAE SYSTEMS [κα­τη­γο­ρί­α Ι (4Χ4) και Ι­Ι (6Χ6)].
 7.  BUFFALO MRV της ε­ται­ρεί­ας FORCE PROTECTION [κα­τη­γο­ρί­ας Ι­Ι­Ι (6Χ6)].
 8. DINGO ATF της ε­ται­ρεί­ας ΚΜW [κα­τη­γο­ρί­α Ι]
Ε­πι­πρό­σθε­τα, εν­δει­κτι­κά πάλι, α­να­φέ­ρο­νται οι πα­ρα­κά­τω τύ­ποι ο­χη­μά­των, οι ο­ποί­οι βρί­σκο­νται υ­πό α­νά­πτυ­ξη ως εργαστηριακά πρότυπα:
 1. ARAVIS της ε­ται­ρεί­ας NEXTER
 2. OCELOT της ε­ται­ρεί­ας FORCE PROTECTION EUROPE
Βελ­τιώ­σεις ο­χη­μά­των
Πα­ρά το γε­γο­νός ό­τι πρό­κειται για ο­χή­μα­τα με πο­λύ πρό­σφα­τη ει­σα­γω­γή σε υ­πη­ρε­σί­α, υ­πάρ­χουν ή­δη ε­νέργειες α­να­βάθ­μι­σης και βελ­τί­ω­σής τους, οι ο­ποί­ες ο­φεί­λο­νται στις α­δυ­να­μίες ή μι­κρο­α­τέ­λειες που έ­χουν α­να­φερ­θεί κα­τά τη χρή­ση τους. Η α­νά­γκη για ακό­μη με­γα­λύ­τε­ρη προ­στα­σί­α του προ­σω­πι­κού «πιέ­ζει» τις ε­ται­ρεί­ες να βελ­τιώ­σουν τις σχε­διά­σεις τους. Πα­ράλ­λη­λα, οι ε­ται­ρεί­ες σχε­διά­ζουν τώ­ρα την ε­πό­με­νη γε­νιά, η ο­ποί­α θα εν­σω­μα­τώ­σει και νέ­ες βελ­τιώ­σεις που θα α­πα­λείψουν τυ­χόν α­τέ­λειες, ε­νώ θα ει­σά­γει νέ­α δε­δο­μέ­να ει­δι­κά στα ο­χή­μα­τα της κατη­γο­ρί­ας Ι.
Ό­χη­μα τύ­που MAXX PRO
Α­πό τις 8 Φε­βρουα­ρί­ου 2011, το Τάγ­μα Ει­δι­κής Συν­θέ­σε­ως στο Αφ­γα­νιστάν (ΤΕΣΑΦ) χρη­σι­μο­ποιεί για τη με­τα­φο­ρά τού προ­σω­πι­κού του 5 ο­χή­μα­τα κα­τη­γο­ρί­ας MRAP του τύ­που MAXX PRO προ­έ­λευ­σης και κα­τα­σκευ­ής Η­ΠΑ της ε­ται­ρεί­ας NAVISTAR INTERNATIONAL.
Στη φωτογραφία αριστερά, η πλάγια πλευρά του οχήματος στο όρχο του ΤΕΣΑΦ, όπου φαίνεται καθαρά η θωράκιση και η θύρα εξόδου του προσωπικού. Φωτογραφία από τη παραλαβή των οχημάτων.
Στη φωτογραφία δεξιά, η εμπρόσθια πλευρά του οχήματος με τους θωρακισμένους υαλοπίνακες και το πύργο. Φωτογραφία από τη παραλαβή των οχημάτων. (Φωτογραφίες: Λοχαγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς – περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση»)
Τα ο­χή­μα­τα αυ­τά δια­τέ­θη­καν δω­ρε­άν α­πό το στρα­τό των Η­ΠΑ για έ­να χρό­νο και προ­ήλ­θαν α­πό τα α­πο­θέ­μα­τά του στο Ι­ράκ. Το πλή­ρω­μα εί­ναι τρεις (ο­δη­γός, πολυ­βο­λη­τής και αρ­χη­γός πλη­ρώ­μα­τος) και το με­τα­φε­ρό­με­νο προ­σω­πι­κό εί­ναι 4. To ό­χη­μα βα­σί­ζε­ται στο σκά­φος του φορ­τη­γού οχή­μα­τος της ε­ται­ρεί­ας, το WorkStar 7000 .
Κύ­ριος χρή­στης του ο­χή­μα­τος εί­ναι ο στρα­τός των Η­ΠΑ. Ο­χή­μα­τα του τύ­που έ­χει, ε­πί­σης, προ­μη­θευ­τεί ο στρα­τός της Πο­λω­νί­ας, ε­νώ έ­νας α­ριθ­μός απ’ αυ­τά έ­χει πα­ρα­χω­ρη­θεί στον βουλ­γα­ρι­κό και στον γε­ωρ­για­νό στρα­τό. Α­πό την κα­τα­σκευά­στρια ε­ται­ρεί­α έ­χουν πα­ρα­δο­θεί πά­νω α­πό 5000 ο­χή­μα­τα του τύ­που.
Φωτογραφίες: Λοχαγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς – περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση»
Τα τε­χνι­κά χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά του ο­χή­μα­τος α­να­λυ­τι­κά εί­ναι:
Πλή­ρω­μα: 3 υ­πη­ρέ­τες και 4
Βά­ρος: 12,5 tn κε­νό και 16,5 τό­νοι μά­χης [κα­τη­γο­ρί­α: I]
Μή­κος: 6,45 m
Πλά­τος: 2,51 m
Ύ­ψος: 3,04 m
Ε­δα­φι­κή α­νο­χή (α­πό­στα­ση α­πό έ­δα­φος): 35,5 cm
Ω­φέ­λι­μο φορ­τί­ο: 5 tn
Κι­νη­τή­ρας: 4χρο­νος 16 TURBO DIESEL 8,7 lt με 330 hp στις 2100 rpm
Κι­βώ­τιο Τα­χυ­τή­των: Αυ­τό­μα­το 5ά­ρι
Μέ­γι­στη Τα­χύ­τη­τα: 120 χιλ/ώ­ρα
Τύ­πος Καυ­σί­μου: JP-8
Χω­ρη­τι­κό­τη­τα ρε­ζερ­βουάρ: 67 γα­λό­νια ή 253 λί­τρα
Αυ­το­νο­μί­α Καυ­σί­μου: 600 χλμ
Α­νάρ­τη­ση: η­μιελ­λει­πτι­κό σύ­στη­μα
Φρέ­να: ABS-ESP- Α­ε­ρό­φρε­νο.
Ε­λα­στι­κά- Δια­στά­σεις: 395/85/R20
Δυ­να­τό­τη­τα διά­βα­σης υ­δά­τι­νου κω­λύ­μα­τος: 91,4 cm
Ο πύρ­γος του ο­χή­μα­τος δέ­χε­ται πο­λυ­βό­λο M-2 των 0,50 in (12,7mm) ή FN-MAG των 7,62mmx51 ή και βομ­βι­δο­βό­λο GMG των 40mm.
Το ό­χη­μα αυ­τού του τύ­που φέ­ρει θω­ρά­κι­ση ε­πι­πέ­δου ΙΙ­Ι και Ι­Ι­Ια που προ­σφέ­ρει προ­στα­σί­α α­πό πυ­ρά φο­ρη­τών ό­πλων και ε­κρή­ξεις ναρ­κών και διά­φο­ρων ει­δών ε­κρη­κτι­κών υ­λών σε τυ­πο­ποι­η­μέ­νη ή μη μορ­φή, της ισ­ρα­η­λι­νής ε­ται­ρεί­ας PLASAN SASA (τη θω­ρά­κι­ση της ί­διας ε­ται­ρεί­ας φέ­ρουν τα ο­χή­μα­τα τύ­που HUMMER M1113 – φο­ρείς των ε­κτο­ξευ­τών KORNET-E που υπάρ­χουν στους α­νε­ξάρ­τη­τους Λό­χους Α-Τ). Ε­πί­σης, το σκά­φος φέ­ρει σύγ­χρο­νο σύστη­μα προ­στα­σί­ας α­πό ρα­διο­λο­γι­κή, βιο­λο­γι­κή και χη­μι­κή α­πει­λή.
Ε­πι­πλέ­ον, τα συ­γκε­κρι­μέ­να ο­χή­μα­τα φέ­ρουν η­λε­κτρο­νι­κά α­ντί­με­τρα της ε­ται­ρεί­ας SYMPHONY, τα ο­ποί­α α­ντι­με­τω­πί­ζουν ή α­δρα­νο­ποιούν σε ι­κα­νή α­κτί­να (πε­ρί τα 25 μέ­τρα) τις α­σύρ­μα­τα με­τα­δι­δό­με­νες η­λεκτρο­νι­κές εκ­πο­μπές που μπο­ρεί να πυ­ρο­δο­τή­σουν Α­ΕΜ. Το συ­γκε­κρι­μέ­νο σύ­στη­μα α­πο­τε­λεί έ­να α­κό­μη α­ντί­με­τρο και μέ­σο προ­στα­σί­ας και με αυ­τό εί­ναι εφο­δια­σμέ­να ό­λα τα μέ­σα μά­χης των δυ­νά­με­ων της ISAF. Το ί­διο σύ­στη­μα φέ­ρει και το σύ­νο­λο των ο­χη­μά­των τύ­που VBL της δυ­νά­με­ως του ΤΕ­ΣΑΦ.
Φωτογραφίες από το εσωτερικό του οχήματος τύπου MAXX PRO χωρίς προσωπικό (αριστερά) και με πλήρες προσωπικό (δεξιά), το οποίο φέρει τον ατομικό φόρτο. (Φωτογραφίες: Λοχαγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς – περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση»)
Συ­μπε­ρά­σμα­τα
Δεν ε­πι­δέ­χε­ται αμ­φι­σβή­τη­ση ό­τι οι φά­λαγ­γες ο­χη­μά­των σε ε­πι­χει­ρή­σεις σε ου­δέ­τε­ρο ή ε­χθρι­κό πε­ρι­βάλ­λον δεν «α­ντέ­χουν», πλέ­ον, να πε­ριλαμ­βά­νουν α­θω­ρά­κι­στα ο­χή­μα­τα ΓΧ, τα ο­ποί­α δεν πα­ρέ­χουν κα­μί­α προ­στα­σί­α στο προ­σω­πι­κό. Τα ο­χή­μα­τα κα­τη­γο­ρί­ας MRAP προ­σφέ­ρουν με­γά­λη α­σφά­λεια στα με­τα­φε­ρό­με­να τμή­μα­τα και προ­ά­γε­ται ση­μα­ντικά το ε­πί­πε­δο προ­στα­σί­ας. Η νέ­α γε­νιά των ο­χη­μά­των της κα­τη­γο­ρί­ας η ο­ποί­α εί­ναι υ­πό α­νά­πτυ­ξη, θα έ­χει κα­λύ­τε­ρα χα­ρα­κτη­ρι­στι­κά, βελ­τιώ­σεις και φυ­σικά μι­κρό­τε­ρες δια­στά­σεις, προ­κει­μέ­νου να προ­α­χθεί η ευ­κι­νη­σί­α α­κό­μη και σε α­στι­κό πε­ρι­βάλ­λον.
Φωτογραφία: Λοχαγός (ΜΧ) Ευριπίδης Χανιάς – περιοδικό «Στρατιωτική Επιθεώρηση»
Βι­βλιο­γρα­φί­α:
Έ­ντυ­πη :
α) Εγ­χει­ρί­δια Εκ­στρα­τεί­ας
• TECHNICAL MANUAL (TM) 9-2355-324-10 “operator manual for MAXXPRO™ mine resistant ambush protected (MRAP) vehicle” έκ­δο­ση US ARMY, Ιού­νιος 2010
β) Άρ­θρα Α­μυ­ντι­κών Πε­ριο­δι­κών
• McLeary Paul, «Counter culture». Πε­ριο­δι­κό Defence Technology International, Α­πρί­λιος 2010
• McLeary Paul, «Armed and Dangerous». Πε­ριο­δι­κό Defence Technology International, Μάρ­τιος 2010
• Batey Angus, Mackenzie Christina, «The tough get going». Πε­ριο­δι­κό Defence Technology International, Ιού­νιος 2010
• Andrew Feickert, «MRAP vehicles: Background and Issues for Congress». Congressional Research Service, 18 Ια­νουά­ριου 2011
Η­λε­κτρο­νι­κή:
Δια­δι­κτυα­κοί τό­ποι – διευ­θύν­σεις:
• www. navistar.com
• www.defenseindustrydaily.com/more-mraps-1200-maxxpro-mpvs-from-navistar-03344
• http://en.wikipedia.org/wiki/International_MaxxPrο
• ww.globalsecurity.org/military/systems/ground/maxxpro.htm
• www.plasansasa.com/product-lines/armored-vehicles
• www. hellenicdefence.gr/eidiseis/e2011/110210c.html
• www.defencenet.gr/defence/index.php?option=com_content&task=view&id=17452&Itemid=47
• www.defenseindustrydaily.com/M-ATV-A-Win-at-Last-for-Oshkosh-05602
• http://news.thomasnet.com/IMT/archives/2007/04/military_vehicles_grοund_sea_air_transportation_budget_orders.html
• http://www.armyrecognition.com/forum/viewtopic.php?p=5721&sid=f8a79aac9bdc05c024b301f0e1a0bb9
• http://en.wikipedia.org/wiki/Cougar_(vehicle)
• http://www.defenseindustrydaily.com/more-mraps-1200-maxxpro mpvs -from navistar03344/?utm_campaign=newsletter&utm_source=did&utm _me dium=textlink&utm_term=Navistar
Χρη­σι­μο­ποι­η­θεί­σες Συ­ντμή­σεις :
Α­ΕΜ (IED) : Αυ­το­σχέ­διοι Εκρη­κτι­κοί Μη­χα­νι­σμοί ή IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
A-T : Α­ντιαρ­μα­τι­κό/-ων
ΓΧ : Γε­νι­κής Χρή­σης
Α-Α­ΕΜ (C-IED) : Α­ντι­με­τώ­πι­ση Αυ­το­σχέ­διων Ε­κρη­κτι­κών Μη­χα­νι­σμών ή
COUNTER – IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICES
Ε­Ε­ΚΕΜ (EOD) : Ε­ξου­δε­τέ­ρω­ση Ε­κρη­κτι­κών κ Ε­κρη­κτι­κών Μη­χα­νι­σμών ή
EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL
ΤΟ­ΜΑ : Τε­θω­ρα­κι­σμέ­νο Ό­χη­μα Μά­χης
Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ταξίαρχο κύριο Παναγιώτη Ψυχάρη, Διευθυντή της Διευθύνσεως Ενημερώσεως και Δημοσίων Σχέσεων/5º του Γενικού Επιτελείου Στρατού, για την χορήγηση της άδειας αναδημοσίευσης του άρθρου «Οχήματα Κατηγορίας MRAP».
ΠΗΓΗ
https://limitofadvance.wordpress.com/2012/09/01/%CE%BF%C2%AD%CF%87%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B7%CE%B3%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1%CF%82-mrap/