Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη


Ημ. Εορτής:25 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Εὐφροσύνη

Ἦταν μοναχοκόρη καὶ πολὺ πλούσια. Ὃ πατέρας της Παφνούτιος ἦταν ὁ πλουσιότερος τῆς Ἀλεξάνδρειας καὶ μαζὶ μὲ τὴν σύζυγό του διακρίνονταν γιὰ τὴν θερμὴ πίστη τους στὸν Θεό.
Δώδεκα χρονῶν ἡ Εὐφροσύνη ἔμεινε ὀρφανὴ ἀπὸ μητέρα, καὶ ὁ πατέρας της ἀφοσιώθηκε ἀκόμα πιὸ φιλόστοργα στὴν ἐπιμέλεια τῆς κόρης του. Ὅταν ἡ Εὐφροσύνη ἔφθασε στὸ 18ο ἔτος τῆς ἡλικίας της, ὁ πατέρας της θέλησε νὰ τὴν παντρέψει μὲ ἕναν νέο ὑψηλῆς κοινωνικῆς τάξης. Ὅμως τὴν ψυχὴ τῆς Εὐφροσύνης εἶχε καταλάβει ὁ θεῖος ἔρωτας. Ὁ γάμος καὶ οἱ κοσμικότητες θὰ τῆς ἦταν ἐμπόδιο νὰ ἀφιερωθεῖ συστηματικὰ στὴν ἐλεημοσύνη καὶ στὴν ὑπηρεσία τοῦ πλησίον.
Γι’ αὐτὸ κάποια μέρα, ἀφοῦ διαμοίρασε τὰ ὑπάρχοντά της στοὺς φτωχούς, ἔφυγε κρυφὰ ἀπὸ τὸ σπίτι, καὶ μετὰ ἀπὸ πολλὲς περιπέτειες, κατέληξε μεταμφιεσμένη ἀνδρικὰ σὲ κοινόβιο ἀνδρικὸ μοναστῆρι. Ἐκεῖ πῆρε τὸ ὄνομα Σμάραγδος καὶ ὅλοι οἱ μοναχοὶ θαύμαζαν τὸν πνευματικό της ἀγῶνα καὶ τὴ διακονία ποὺ πρόθυμα πρόσφερε σὲ ὅλους. Ἔζησε στὸ μοναστῆρι 38 χρόνια. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς της συναντήθηκε καὶ μὲ τὸν πατέρα της, ὅταν καὶ αὐτὸς ἔγινε μοναχὸς στὸ ἴδιο μοναστῆρι.
Ἔτσι, μὲ τὴν ζωή της ἡ Εὐφροσύνη μᾶς ὑπενθυμίζει τὰ λόγια της Ἁγίας Γραφῆς, ποὺ λένε: «ἀρνησάμενοι τὰς κοσμικὰς ἐπιθυμίας σωφρόνως καὶ δικαίως καὶ εὐσεβῶς ζήσωμεν ἐν τῷ νῦν αἰώνι». Δηλαδή, ἀφοῦ ἀρνηθοῦμε τὶς ἐπιθυμίες τοῦ ματαίου καὶ ἁμαρτωλοῦ αὐτοῦ κόσμου, νὰ ζήσουμε στὸν παρόντα αἰῶνα μὲ ἐγκράτεια στὴν ζωή μας, μὲ δικαιοσύνη πρὸς τοὺς συνανθρώπους μας καὶ μὲ εὐσέβεια πρὸς τὸν Θεό.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α’. Τὸν συνάναρχον Λόγον.
Ὡς παρθένος φρονίμη καὶ ἀδιάφθορος, κατηγγυήθης ὁσίως τῷ Ζωοδότῃ Χριστῷ, καὶ προσκαίρων τὴν χλιδὴν ἐμφρόνως ἔλιπες· ὅθεν ἐν μέσῳ τῶν ἀνδρῶν, ὡς ἀμόλυντος ἀμνάς, ἐξέλαμψας Εὐφροσύνη, καὶ τοῦ Βελίαρ τὰ κέντρα, τῇ πολιτείᾳ σου ἀπήμβλυνας.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Τῆς ἄνω ζωῆς, ποθοῦσα, τὴν κάτω τρυφήν, σπουδαίως καταλέλοιπας, καὶ σαυτὴν κατέμιξας, ἀναμέσον ἀνδρῶν παναοίδιμε· διὰ Χριστὸν γὰρ τὸν νυμφίον σου, μνηστῆρος προσκαίρου κατεφρόνησας.

Ἕτερον Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Εὐφροσύνης πρόξενος ἡ βιοτή σου, τοῖς ἐν κόσμῳ γέγονε, προτυπωθείσης ἐναργῶς, τῇ φερωνύμῳ σου πένσεμνε, προσηγορίᾳ Εὐφροσύνη ἔνδοξε.

Μεγαλυνάριον.
Μνήστορα λιποῦσα τὸν γεηρόν, φαιδρῶς ἐνυμφεύθης, τῷ ὡραίῳ κάλλει Χριστῷ, δι’ ἀμέμπτου βίου, Ὁσία Εὐφροσύνη, δι’ οὗ ἀεὶ εὐφραίνεις, τοὺς σὲ γεραίροντας.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/729/sxsaintinfo.aspx

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Εκτέλεση Αεροκίνησης - Αντεπίθεσης "ΣΑΡΙΣΑ" 2016 (φωτορεπορτάζ)

Το 2ο μέρος της ΤΑΜΣ "ΣΑΡΙΣΑ" 2016 περιλάμβανε την εκτέλεση αντεπίθεσης από την 33 Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία καθώς και την εκτέλεση αεροκίνησης από την 71 Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία. 

ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/amina/4400-ektelesi-aerokinisis-antepithesis-sarisa-2016-fotoreportaz

Μνήμη Θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης


Ημ. Εορτής:24 Σεπτεμβρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:Μυρτώ

Τὸ γεγονὸς ἔλαβε χώρα στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῶν Μυρτιδίων στὸ νησὶ Κύθηρα, ὅταν θεράπευσε παράλυτο.
Λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονὸς αὐτό, καθὼς καὶ γιὰ τὶς παραδόσεις τῆς εὑρέσεως τῆς Ἁγίας εἰκόνας τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης, βλέπε στὸν Συναξαριστὴ τοῦ Ματθαίου Λαγγῆ, αὐτὴ τὴν ἡμέρα, τόμος 9οςσελίδα 514, ἔκδοση 5η, 1992.

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ὡς κρήνη ἀκένωτος, τῶν παρὰ σοὶ ἀγαθῶν, Εἰκών σου ἡ πάνσεπτος, τοῖς Κυθηρίοις ἁγνή, ἐδόθη κραυγάζουσι· χαῖρε ἡ προστασία, πάντων τῶν δεομένων· χαῖρε ἡ σωτηρία, τῶν τιμώντων σε πόθῳ· χαῖρε ἡ τῷ παραλύτῳ, τὴν ἴασιν βραβεύσασα.

Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ’. Τῇ ὑπερμάχῳ.
Τῇ Θεοτόκῳ οἱ πιστοὶ νῦν προσπελάσωμεν
Ὡς χορηγούσῃ δαψιλῶς πᾶσιν ἰάματα,
Ἀναμέλποντες ἐφύμνια μετὰ πόθου.
Ἀλλ’ ὡς ἤγειρας παράλυτον, Θεόνυμφε,
Ἀπὸ πάσης ἡμᾶς ῥῦσαι περιστάσεως
Τοὺς σοὶ κράζοντας· χαῖρε δόξα παγκόσμιος.

Μεγαλυνάριον.
Ὤφθης τῶν Κυθήρων καταφυγή, ἐξαιρέτῳ τρόπῳ, ἀναβλύζουσα ἐν αὐτοῖς, ἐκ τῆς σῆς Εἰκόνος, προνοίας σου τὰ ῥεῖθρα, ὦ Κεχαριτωμένη· διὸ ὑμνοῦμέν σε.

ΠΗΓΗ
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/726/sxsaintinfo.aspx

Η αθέατη πλευρά της ΤΑΜΣ ΣΑΡΙΣΑ 2016

Στη Τακτική Άμεση Μετά Στρατευμάτων "ΣΑΡΙΣΑ" 2016 αποδόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην εκτέλεση αντικειμένων ειδικών επιχειρήσεων. Όπως είναι λογικό τα φώτα της δημοσιότητας συγκεντρώνουν οι εντυπωσιακές βολές αρμάτων, αεροσκαφών, επιθετικών ελικοπτέρων. 

Οι κύριες μονάδες που διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο ήταν η Ζ ΜΑΚ, το Ε.Τ.Α καθώς και η 31η Μοίρα Επιχειρήσεων Έρευνας – Διάσωσης. Η πλέον πρωτότυπη στιγμή στην ιστορία της άσκησης ήταν η συνεκπαίδευση των Αμερικανών SEALs και συγκεκριμένα της SEAL TEAM TWO με τους επίλεκτους άνδρες του ΕΤΑ. Το Ειδικό Τμήμα Αλεξιπτωτιστών συγκροτήθηκε τον Φεβρουάριο του 1959 και υπάχθηκε στην Σχολή Αλεξιπτωτιστών. Ο επιχειρησιακός προσανατολισμός του ΕΤΑ ήταν ευθύς εξαρχής η ταχεία ανάπτυξη ομάδα ανορθόδοξου πολέμου στα εχθρικά μετόπισθεν για την διενέργεια αναγνώρισης, κατάδειξης στόχων και συλλογής πληροφοριών. και κατ’ επέκταση ανορθόδοξου πολέμου. Στα χρόνια που ακολούθησαν το ΕΤΑ διαρκώς αναπροσάρμοζε τις τεχνικές του και έδινε όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην εναέρια διείσδυση. Το 2000 το ΕΤΑ εγκαταστάθηκε στην Νέα Πέραμο Αττικής από τον Ασπρόπυργο. Το ΕΤΑ έχει μέγεθος ενισχυμένου Λόχου και οι αποστολές του αφορούν ως επί το πλείστον την στρατηγική αναγνώριση, την κατάδειξη στόχων και γενικότερα αποστολές ανορθοδόξου πολέμου και ειδικών επιχειρήσεων πίσω από τις γραμμές του εχθρού.

Για την εναέρια διείσδυση που είναι και η πλέον δημοφιλής μέθοδος πραγματοποιούνται άλματα είτε από αεροσκάφη είτε από ελικόπτερα τύπου HALO (High Altitute High Opening) είτε HALO (High Altitude Low Opening). Η υλικοτεχνική του υποδομή είναι παρόμοια μοίρας αλεξιπτωτιστών ενισχυμένη με ειδικά υλικά όπως είναι οι καταδείκτες στόχων λέιζερ. Οι ομάδες του ΕΤΑ καθημερινά διένυαν δεκάδες χιλιόμετρα με τα πόδια, κρύβονταν την ημέρα και δρούσαν την νύχτα και επιχειρούσαν υπό άκρα μυστικότητα. Η απόδοση των ανδρών του ΕΤΑ ήταν εξαιρετική αφού κατάφεραν να διεκπεραιώσουν όλες τις αποστολές που τους ανατέθηκαν με επιτυχία παρά το γεγονός όλες ήταν διπλής ενέργειας αφού υπήρχε απεικόνιση από μονάδες της 33 Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας.

Οι άνδρες του ΕΤΑ μαζί με τους Αμερικανούς βατραχανθρώπους SEAL ασκήθηκαν στα παρακάτω αντικείμενα: 

  1. Περίπολα Μακράς Ακτίνας Δράσεως
  2. Ανορθόδοξος Πόλεμος.
  3. Κατάδειξη στόχων. 
  4. Συλλογή Πληροφοριών. 
  5. Επιβίωση και διαφυγή. 
  6. CQB
  7. Αεροκίνητες επιχειρήσεις. 

Τέτοιου είδους συνεργασίες είναι κάτι παραπάνω από πολύτιμες. Εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και διδάγματα (σε επίπεδο τακτικής, αποστολών, δόγματος, διοικητικής μέριμνας, υλικών, εξοπλισμού) από τους Αμερικανούς SEAL οι οποίοι έχουν τεράστια πολεμική εμπειρία. Επιπροσθέτως, από πλευράς ΗΠΑ συμμετείχε η Airborne Brigade Combat Team υποστηριζόμενες από την 12 Combat Aviation Brigade, προερχόμενες από βάσεις στην Ευρώπη (Ιταλία και Γερμανία αντίστοιχα).

Όμως και η Ζ ΜΑΚ της οποίας ο ρόλος και η σημασία είναι εξαιρετικά νευραλγική στο ελληνικό επιχειρησιακό περιβάλλον πραγματοποίηση εκπαιδευτικά αντικείμενα και σενάρια με μεγάλη αξία. Για πρώτη φορά λειτούργησε ως λόχος αναγνώρισης της 32 Ταξιαρχίας Πεζοναυτών αφού προηγήθηκε των αποβατικών τμημάτων και προχώρησε στη συλλογή πληροφοριών με εγκατάσταση παρατηρητηρίων καθώς και άρση κωλυμμάτων. Εφαρμόστηκαν τεχνικές διείσδυσης από θαλάσσης είτε υποβρύχιως είτε επιφανείας, πάντα επιχειρώντας με σύμμαχο το σκοτάδι. Η 31 ΜΕΕΔ εκτέλεσε μεγάλο όγκο αποστολών Έρευνας & Διάσωσης Μάχης σε συνεργασία με την 384 Μοίρα Έρευνας Διάσωσης καθώς και το 2ο Τάγμα Επιθετικών Ελικοπτέρων. Τα σενάρια προέβλεπαν γενικευμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης μάχης στην οποία συμμετείχαν και COMAO εκ μέρους Π.Α τα οποία αφενός εξασφάλιζαν τοπική εναέρια υπεροχή και αφετέρου παρείχαν εγγύς υποστήριξης στους κομάντος της 31 ης ΜΕΕΔ. Βέβαια αξίζει να αναφέρουμε πως ειδικές επιχειρήσεις δίχως ειδικά υλικά και ειδικό εξοπλισμό και ανάλογα επιχειρησιακά μέσα δεν νοούνται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αποστολές Έρευνας & Διάσωσης Μάχης με ελικόπτερα τα οποία δεν διαθέτουν ολοκληρωμένα συστήματα αυτοπροστασίας.
ΠΗΓΗ
http://defencenews.gr/amina/4401-i-atheati-plevra-tis-tams-sarisa-2016

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Στη στεριά το Απάτσι που κατέπεσε [εικόνα]

Στις 23:30 τη νύχτα της Δευτέρας ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του ελικοπτέρου Απάτσι, που κατέπεσε χθες το πρωί στην παραλία Βρασνών, μεταξύ της Χαλκιδικής και της Καβάλας.

Συνολικά 32 πεζοναύτες, με τη βοήθεια ασκούμενων, βούτηξαν στα 6 μέτρα που είχε βυθιστεί το ελικόπτερο και του έβαλαν τα μπαλόνια, για να το ανεβάσουν στην επιφάνεια της θάλασσας και το βγάλουν στη στεριά.
Υπενθυμίζεται ότι, το Απάτσι είχε αναποδογυρίσει.
Με τα μπαλόνια σηκώθηκε και με τους ιμάντες τραβήχτηκε μέχρι την παραλία, χωρίς να υποστεί κάποια σοβαρή βλάβη.
Το ελικόπτερο βρισκότανε σκεπασμένο στην παραλία, ενώ μέσα στην ημέρα έφτασε στο σημείο αρματοφορέας που το παραλάβει και το μετέφερε στη βάση ελικοπτέρων στη Λάρισα.

Πηγή βίντεο:Ολοκληρώθηκε η ανέλκυση του στρατιωτικού… από Enikos_gr
Πηγή κειμένου και φωτογραφίας: eleftherostypos.gr
http://www.proelasi.org/2016/09/21/%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CF%80%CE%AC%CF%84%CF%83%CE%B9-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AD%CF%80%CE%B5%CF%83%CE%B5-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C/